สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญ สมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วม


ประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๘
ณ พื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านและเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

Personal information :
รหัสสมาชิก :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
หน่วย :
สังกัด :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สถานภาพสมาชิก :


Payment :
ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน :
  • ชำระเงิน

    ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
    เลขที่บัญชี 038-2-57181-8
    ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  • ไม่เสียค่าลงทะเบียน


   
 
Security code :
กรุณาระบุตัวอักษรที่ท่านเห็น :
 

สำนักเลขาธิการ : แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ -๒๓๕๔-๗๕๙๒ , ๐ - ๒๓๕๔-๗๕๙๒ ต่อ ๙๓๗๙๓
Secretariate office : Phramongkutklao Hospital 315 Rajavithi Road,
Rajavithi, Bangkok 10400 Thailand Tel/Fax : 0-2354-7592
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.