7R การลดอัตราตายในโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
'ในหลวง' พระราชทานวโรกาสให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯก่อนรับหน้าที่
ปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง สุขภาพดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
เว็บไซต์แพทย์ทหารตำรวจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
แผนที่ชีวิต 80 ปี จากในหลวง
คิดบวก ชีวิตบวก
โครงการ หมออ่วมช่วยชีวิต
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
ทหาร(หญิง)ไทย ในปฎิบัติการรักษาสันติภาพ ประเทศซูดาน
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ร่วมโครงการ 'อาสาเพื่อในหลวง'
เครื่องแบบใหม่ ทบ.สหรัฐฯ และสนามรบที่เปลี่ยนไป
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
ประชุมวิชาการ สัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่

ดูทั้งหมด
Visitor  : 140929
 
 
7 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ พ.ท.ท. ครั้งที่ ๕๔
3 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ประจำปี พ.ท.ท. ครั้งที่ 65 (AMST Live Conference)
8 มกราคม 2566
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ เรื่อง การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แพทย์ทหารตำรวจเพื่อกองทัพและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕
8 มกราคม 2566
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร ปี ๒๕๖๕ Honorary Military Medicine Awards 2022
8 มกราคม 2566
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๖
 
ดูทั้งหมด
 
1 มกราคม 2556
สวัสดีปีใหม่ ส.ค.ส. ๒๕๕๖
23 กรกฎาคม 2555
โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ
28 พฤษภาคม 2555
โครงการอุดหนุนทุนวิจัย
10 สิงหาคม 2554
โครงการจัดการประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ๑๐-๒๕ ก.ย.๕๔
22 เมษายน 2554
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๒

 
ดูทั้งหมด
 

พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหารราช เนื่องในมหามงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
บทอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติพระพ่อไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
สมาคมแพทย์คลินิกไทย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
108 วิธีประหยัดพลังงาน
CPR 2006
ร่าง พรบ.ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์
โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เสนอบทบาทแพทย์ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูทั้งหมด
 
     
 

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ
นายกสมาคมแพทย์ทหารฯ

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์
นายกสำรอง

พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหาจารุ
รองนายก

พลตรี วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์
เลขาธิการใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

สมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่ง
ประเทศไทยท่านสามารถปรับปรุง
ข้อมูลของตัวท่านเอง โดยติดต่อ
นางชวนพิศ ลิ่วมงคล
เพื่อขอรับ user และ password
ของท่านสมาชิก ได้ที่

โทรศัพท์: ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒ ,
๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐-๒๘ ต่อ๙๓๗๙๓

E-mail: info@amsthai.org

Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.