ขอเชิญประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ พ.ท.ท. ครั้งที่ ๕๔
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ประจำปี พ.ท.ท. ครั้งที่ 65 (AMST Live Conference)
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ เรื่อง การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แพทย์ทหารตำรวจเพื่อกองทัพและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร ปี ๒๕๖๕ Honorary Military Medicine Awards 2022
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๖
ผลการประกวดนวัตกรรมการแพทย์ทหารตำรวจ ปี 2564
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล "คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๕"
AMST Live Conference
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๕
ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหารตำรวจ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 63
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564
8-9 ตุลาคม 2563 งานสัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ 17
งานกีฬา แพทย์สี่เหล่าประจำปี 2562
งานประชุมวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 62
ประกาศสมาคมฯ ทุนอุดหนุการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญสมาชิก ข้าราชการหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า และผู้สนใจร่วมฟัง การบรรยายพิเศษการประชุมภาควิชาการ โครงการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 62
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ปี 2562
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๒ ของ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 61
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงานสายแพทย์สี่เหล่า ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560
กำหนดจัดประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ สมาคมแพทย์ทหาร แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕๐ ณ สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง "การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหารตำรวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ"
วารสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เล่มที่ ๑/๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ
กำหนดการประชุมวิชากา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ ๕๙
วารสารและเอกสารสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49 วันที่ 20-24 ตุลาคม 2559 ประเทศเวียดนามใต้
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 58 1/2559
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 57
ประชุมวิชาการร่วมสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 58
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจาปี 58
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2558
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 56
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๖
ขอยกเลิกการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย
กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2556
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
วางพวงมาลา วันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พ.ย. ๕๖
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน ประดิษฐานพระศพ พระสังฆราช ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเกษียณอายุราชการ
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดสร้างรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูรให้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
ICMM Pan Asia Pacific Seminar(CBRN)‏
จัดการแสดงดนตรีไทย พรรณาประกอบการบรรยายพุทธประวัติครั้งที่ 8
จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิก The Princess Galyani Vadhana Concert at Phya Thai Palace
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 55
ผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศ
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอเรียนเชิญ ร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่สมาชิกสมาคมฯ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่สายแพทย์ที่ได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น
วันมหิดล 24 ก.ย. 2555
2nd ICMM Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๕
The 5th Princess Galyani Vadhana Concert ?A French Evening at Phya Thai Palace?
ภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดี 26 เมษายน 2555
ขอความร่วมมือ ปชส. งานประชุมแพทย์ทหารภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 22
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 54
สัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2554
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ท่านปลัดกระทรวงกลาโหม
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญสมาชิกร่วมดูงาน เส้นทางสายไหม ในเอเชียกลาง ณ อุซเบกิสถาน
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ถึงเวลาสร้างเครือข่าย รพ.ไทย
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมกอล์ฟการกุศล 14 ก.พ. 2554
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๓ รพ.พยาบาลตำรวจ ๒๕?กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553 ระหว่าง วันที่ 12- 26 ม.ค.54 (ปรับปรุง เมื่อ?4 ม.ค.54)
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมแพทย์ทหารฯ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ วินเทจ คลับ กรุงเทพฯ
ภาพสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารสี่เหล่า เรื่อง ?การตรวจร่างกายประจำปี: มาตรฐานและรูปแบบสำหรับทหาร ตำรวจ? วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 52
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๒
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๒
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2552
ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง
ภาพกิจกรมม การสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์ทหารสี่เหล่า "ตามทัน PMQA เพื่อยกระดับองค์กร"
หัวใจแพทย์ทหาร พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์ (นอกราชการ)
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาวิชาการ ?PMQA ปีหน้าไล่ล่าคุณ? ณ ภูหินสวย รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ เทิดพระเกียรติเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ ๖๐
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมงานสังสรรค์สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2549
วารสาร การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ 39
ผังการจัดการสารสนเทศ พทท.49
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง แสดงความยินดี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่41
ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ขอเชิญสมาชิกร่วมประชาพิจารณาร่างเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหาร
วารสารประชุมใหญ่สามัญรประจำปี ครั้งที่ 40
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 56
พิธีมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๘


สวัสดีปีใหม่ ส.ค.ส. ๒๕๕๖
โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ
โครงการอุดหนุนทุนวิจัย
โครงการจัดการประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ๑๐-๒๕ ก.ย.๕๔
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรมกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ภาพกิจกรม เลี้ยงแสดงความยินดี 4 พ.ย.53
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เกี่ยวกับการตรวจร่างกายประจำปี
สิทธิประโยชน์ของการตรวจร่างกายประจำปีที่พึงได้รับจากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Health CheckUp นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม
งานประชุมใหญ่ สมาคมแพทย์ทหารฯ
50 ปีสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
อาศิรพาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รายงานการประชุมวิสามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2550
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ปี 2550
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2551
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
กฎอัยการศึก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
รัฐธรรมนูญ2549 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
ดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสถิตในหทัยราษฏร์
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
           Untitled Document
>>>กำหนดการเดินทาง
http://amsthai.org/2008/images/logoamsthai.jpg

คำสั่งสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ ๑/๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
ประจำปี ๒๕๕๓
__________________________

ด้วยสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ ? ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในพื้นที่ภาคเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้ผลตามความมุ่งหมาย จึงให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๓ ดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
๑. พลตำรวจโท จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
๒. พลตรี กฤษฏา ดวงอุไร
๓. พลเรือเอก อนันต์ ต่อประดิษฐ์
๔. พลอากาศโท พีระพันธ์ ประทีปรัตน์
๕. พลอากาศตรี สมหมาย ศาลากิจ
๖. พลตำรวจโท เลี้ยง หุยประเสริฐ
ประธานกรรมการอำนวยการ
เลขานุการกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการดำเนินการ
๑. พลตำรวจตรี เอกพันธ์ ศรีศักดิ์สกุล
๒. พลตำรวจตรี เฉลียว หอมวิเศษ
๓. พลอากาศตรี ธีระภาพ เสนะวงษ์
๔. พันเอก ชะเลง ฉายวิโรจน์
๕. พันเอกหญิง สุภัททา เต็มบุญเกียรติ
๖. นาวาเอก ไพจิตร ธีรนิติ
๗. นาวาเอก ศุภชัย ตันติวงศ์
๘. พันตำรวจเอก บุรี รัตนสุวรรณ
๙. พันตำรวจเอก สุพล จงพาณิชย์กุลธร
๑๐. พันตำรวจเอกหญิง อัญชลี ควรสุวรรณ
๑๑. พันเอก ประเชิญ หุ่นพยนต์
๑๒. นางชวนพิศ ลิ่วมงคล
๑๓. นาวาอากาศเอกหญิง ลลิตา บูรณกาล
๑๔. นางสาว ชัชวรรณ ไชยรัตน์
๑๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธัญธิป บุณยะยุต
หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
เลขานุการคณะทำงาน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
คณะกรรมการวิทยาการสัมมนาฯ
๑. พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์
๒. พลอากาศตรี มานิตย์ ศัตรูลี้
๓. พันเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
๔. นาวาเอก โสภณ รัตนสุมาวงศ์
๕. พันตำรวจเอกหญิง ลัดดาวัลย์ ชัยแสงจันทร์
๖. วิทยากร พบ.
๗. วิทยากร พร.
๘. วิทยากร พอ.
๙. วิทยากร พต.
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
กรรมการวิทยาการ
กรรมการวิทยาการ
รัตนสุมาวงศ์ กรรมการวิทยาการ
กรรมการวิทยาการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

พลตำรวจโท
( จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ )
นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://amsthai.org/2008/images/amsthai2553-43.jpg

กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
เรียน สมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓ ณ พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ? วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การประชุมวิชาการ ณ โรงแรม Huafa Hotel วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษและการเสนอผลงานทางวิชาการจากสมาชิกสี่เหล่าทัพ
๒. การทัศนศึกษา ศึกษาภูมิประเทศ และชมทัศนียภาพตามเส้นทางเศรษฐกิจ ตามเส้นทางสาย ไทย - จีน หรือ ถนนสาย R3A จาก กรุงเทพฯ ? เชียงราย ? ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ? เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นเส้นทางรถยนต์สายเศรษฐกิจ และศึกษาชนชาติไตลื้อ มีความเกี่ยวพันทางสายชาติพันธ์กับคนไทย ทั้งศาสนาพุทธ ภาษาพูด ภาษาเขียน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับไทยเช่น ประเพณีสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา รวมถึงราวเรื่องในอดีตกาลสมัยอาณาจักรน่านเจ้า อาณาจักรล้านช้าง และอาณาจักรล้านนา ล้วนสัมพันธ์กันตั้งแต่ชนชั้นปกครองอาณาจักร คือ ?พญา? จนถึงชนชั้นประชาชน สมาชิกจะได้สัมผัสหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไตลื้อ และไอนี่ หรือ อีก้อ ชื่นชมพืชพันธ์ไม้ในศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติ National Nature Reserve และสวนป่าดงดิบ ซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
๓. การนันทนาการ งานเลี้ยงต้อนรับพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมชาวไตลื้อที่เมืองเชียงรุ่ง การแสดงพาราณสี ที่โรงละครเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา และงานเลี้ยงอำลา พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่จังหวัดเชียงราย
๔. การเดินทาง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ของไทย ระหว่าง กรุงเทพฯ ? เชียงของ และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ของจีน ระหว่าง เชียงของ ? เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนาที่พัก คืนแรกของการเดินทาง พักค้างแรมบนรถโดยสารปรับอากาศ เมื่อเข้าสู่เมืองเชียงรุ่ง พักที่โรงแรมหัวฟา Huafa Hotel, Xishuangbanna เป็นเวลา 3 คืน
๕. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทางรวม ๑๓ มื้อ
๖. ค่าใช้จ่าย

๗.๑ สมาชิกและครอบครัว (สามี/ภรรยา? บุตร ? บิดา/มารดา ของสมาชิก) ท่านละ ๑๓,๒๐๐ บาท
๗.๒ ผู้ติดตาม ๑๓,๗๐๐ บาท
๗.๓ ผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ลดท่านละ ๒,๐๐๐ บาท
๗.๔ ผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เสริมเตียง ลดท่านละ ๑,๐๐๐ บาท
๗.๕ อายุไม่เกิน ๗๐ ปี
๗.๖ พักเดี่ยวต้องชำระเพิ่ม ๔,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมและค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (๑,๐๐๐ บาท) ซึ่งผู้ร่วมเดินทางจะต้องดำเนินการเอง และนำส่งที่สมาคมแพทย์ทหารฯ ก่อนวันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๓ กรณีที่เดินทางทางเครื่องบินเสียค่าใช้จ่ายเต็ม ไม่รวมค่าเครื่องบินที่ต้องรับผิดชอบเอง

๘. การติดต่อสอบถามและสั่งจองที่นั่งพร้อมชำระเงิน


๘.๑ สำนักงานสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชั้น ๒
ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒,๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐-๒๘ ต่อ ๙๓๗๙๓
๘.๒ พบ. พ.อ.ชะเลง ฉายวิโรจน์ โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๖๔๘ หรือโทร ๙๓๗๒๓ ทบ.
พ.อ.หญิง สุภัททา เต็มบุญเกียรติ โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๖๔๘ หรือโทร ๙๓๖๒๐ ทบ.
๘.๓ พร. น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ร.น. โทร. ๐-๒๔๗๕-๒๙๕๖ หรือ ๐๘๔-๑๕๔-๖๑๒๑
น.อ.ศุภชัย ตันติวงศ์ ร.น. โทร. ๐๘๑-๘๖๒-๑๙๒๕
๘.๔ พอ. พล.อ.ต.ธีระภาพ เสนะวงษ์ โทร. ๐-๒๕๓๔-๒๖๐๘,๐๘๑-๘๓๘-๗๙๕๔
น.อ.หญิง ลลิตา บูรณกาล โทร.๐-๒๕๓๔-๕๐๗๙,๐๘๙-๘๑๑-๗๐๙๕
๘.๕ พต. พันตำรวจเอกหญิง อัญชลี ควนสุวรรณ โทร. ๐๘๑-๓๔๖-๓๑๖๒
พันตำรวจเอก บุรี รัตนสุวรรณ โทร. ๐๘๑-๗๒๒-๐๑๐๓

๙. ข้อกำหนดอื่นๆ

๙.๑ สมาคมฯ สงวนสิทธิในการจัดห้องพัก ที่นั่งบนรถ และที่นั่งรับประทานอาหาร
๙.๒ การชำระเงินไม่รับโอนเข้าบัญชี (จองและชำระเงินที่ตัวแทนแต่ละเหล่าพร้อม Passport และ รูปถ่ายพื้นหลังสีฟ้า ๒ นิ้ว ๒ รูป)
๙.๓ กำหนดวันรับจอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
๙.๔ กรณีที่ท่านสมาชิกได้จองไว้แล้ว แต่มีความจำเป็นไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ สามารถยกเลิก การจองภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยสมาคมฯ จะคืนเงินให้ทั้งหมด ถ้าหลังจากนั้นแต่ไม่เกิน
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ สมาคมฯ จะหักเงินค่าดำเนินการไว้ ๕๐% การยกเลิกการจองหลังจาก
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ สมาคมฯ จะงดจ่ายเงินจองทั้งหมด
๙.๕ สมาคมฯ จะจัดทำบัตรติดหน้าอก คู่มือการเดินทาง (รายละเอียดกำหนดการ รายการอาหารหมายเลขที่นั่งรถ) ป้ายผูกกระเป๋าเดินทาง) แจกจ่ายให้ผู้ไปร่วมกิจกรรม โดยขอรับได้ที่ตัวแทนแต่ละเหล่าหรือเจ้าหน้าที่ สมาคมฯ ตั้งแต่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๑๐. คำแนะนำในการเดินทางครั้งนี้

๑๐.๑ เตรียมเสื้อที่กันได้ทั้งแดด ลมและฝน ภูมิอากาศในเดือนตุลาคม เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว
๑๐.๒ เตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับลงแช่น้ำแร่
๑๐.๓ ยาหรือเวชภัณฑ์ประจำตัวอย่าลืมนำติดไปด้วย
๑๐.๔ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ร่ม หรือหมวก
๑๐.๕ ห้ามนำอาวุธ ยาเสพติด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในการนำเข้า ? ออก ประเทศ โดยเด็ดขาด
๑๐.๖ ธนบัตรไทยนำออกได้ไม่เกินคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๗ เตรียมแลกเปลี่ยนเป็นเงินหยวน

การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกิจกรรมกึ่งวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกแพทย์สี่เหล่าและครอบครัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบวิทยาการทางการแพทย์ใหม่ ๆ ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น สถานการณ์เศรษฐกิจสังคม เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ โดยการบริการอย่างมีคุณภาพของสมาคมฯ ตามนโยบาย ? สะดวก สบาย ได้สาระ ปลอดภัย ? และท่านสมาชิกจะได้มีโอกาสร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯ ในระหว่างการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่นี้ด้วย สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านและผู้สนใจกรุณาติดต่อสั่งจอง และชำระเงินแต่เนิ่นๆ ที่สำคัญการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีการเดินทางไปต่างประเทศ สมาคมฯ จำเป็นต้องเตรียมการด้านเอกสารและการประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาข้อขัดข้องให้มีน้อยที่สุด จึงได้จำกัดจำนวนผู้เดินทางทั้งคณะไว้ไม่เกิน ๒๘๐ ท่าน และทุกท่านต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือมากกว่า ๖ เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย ๒ หน้าเต็ม ซึ่งเมื่อได้รับการยืนยันตอบรับการจองแล้ว ให้ส่งหนังสือเดินทาง ถึงสำนักงานเลขาธิการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี
(กฤษฎา ดวงอุไร)
เลขาธิการสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการเดินทาง การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ ๒๔ ? ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ต.ค. ๕๓ กรุงเทพฯ - เชียงของ
๑๗.๐๐ พร้อม ณ ลานหน้าอาคารเรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.)
๑๘.๐๐ ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น สู่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย บริการอาหารกล่อง บนรถ + น้ำ+ผลไม้
๒๑.๐๐ แวะพักที่ปั๊มเชลล์ (ทางสาย ๑๑๗) เส้นทางนครสวรรค์ - พิษณุโลก
๒๑.๓๐ ออกเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทาง นครสวรรค์ - พิษณุโลก ? อุตรดิตถ์
วันจันทร์ที่ ๒๕ ต.ค. ๕๓ เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเตน - บ่อหาน - เชียงรุ่ง
๐๐.๓๐ แวะปั๊ม ปตท. เส้นทางพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
๐๒.๐๐ ออกเดินทางต่อไปในเส้นทาง แพร่ ? พะเยา ? เชียงราย ? เชียงของ
๐๔.๐๐ ถึง อ.เชียงของ นำท่านใช้บริการห้องพักที่ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ เพื่ออาบน้ำและทำภารกิจส่วนตัว
๐๖.๐๐ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
๐๗.๐๐ ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศจีน สู่ ท่าเรือเชียงของ ประทับตราหนังสือเดินทาง แล้วลงแพข้ามแม่น้ำโขง สู่ บ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว (ไม่ต้องลงจากรถ)
๐๘.๐๐ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว แล้วออกเดินทางตามเส้นทาง R3A ผ่านเมืองเวียงภูคา สู่ เมืองหลวงน้ำทา ระยะทาง ๑๘๐กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง
๑๑.๓๐ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเฮือนลาว
๑๓.๐๐ ออกเดินทางสู่ เมืองบ่อเตน ด่านชายแดนลาว-จีน ซึ่งรัฐบาลจีนเช่าจากรัฐบาลลาว เพื่อทำเป็นเขตการค้าชายแดน รองรับเส้นทาง R3A ระยะทาง ๔๘ กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๐ นาที
๑๔.๐๐ ประทับเอกสารออกที่เมืองบ่อเตน แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ เมืองบ่อหาน ดินแดนของประเทศจีน
๑๕.๐๐ ออกเดินผ่านเมืองหล้า หนึ่งในเขตการปกครองตนเองของสิบสองปันนา อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ ๖๐ กม. เป็นเส้นทางอพยพของพี่น้องชาวไตลื้อ (เวลาในจีนจะเร็วกว่าไทย ๑ ชม.) และจากเมืองหล้าเดินทางต่อไปยัง เมืองเชียงรุ่ง อีกประมาณ ๑๒๐ กม.
๑๘.๓๐ ถึงเมืองเชียงรุ่ง เช็คอินเข้า โรงแรม Huo fa
๒๐.๐๐ อาหารเย็น Welcome Party ณ ภัตตาคารของโรงแรม Huo fa
วันอังคารที่ ๒๖ ต.ค. ๕๓ สวนนกยูง-สวนป่าดงดิบ-วัดหลวงเมืองลื้อ-โรงงานชา-โรงงานมีด-โชว์พาราณสี
๐๗.๐๐ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Huo fa
๐๘.๐๐ นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมนกยูงที่อยู่ ตามธรรมชาติ เหล่านกยูง จะบินลงมาหาอาหารมากกว่า ๕๐๐ ตัว มี ทั้งนกยูงสีขาว ที่หาดูได้ยาก ท่านสามารถให้อาหาร และ ถ่ายรูปได้
๑๐.๐๐ นำท่านชมชาวเขาเผ่าต่างๆ ชม หมู่บ้านเก่าแก่ ของ เผ่าไอนี (อีก้อ) ชมพิธีแต่งงานของชาวเผ่าไอนี ท่านสามารถร่วมพิธีแต่งงานจำลองได้พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
๑๒.๐๐ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอี้เชียนจุ้ยเย่
๑๓.๐๐ เชิญผู้เข้าสัมมนา ลงทะเบียน ณ ของโรงแรม Huo fa
๑๓.๓๐ City Tour นำคณะผู้ติดตามเดินทางสู่ โรงงานผลิตมีด แบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพดี และ ร้านคริสตัล
๑๕.๓๐ ออกเดินทางไปชมความงดงามและความอลังการของ วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งเป็นวิทยาลัย พระพุทธศาสนาแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่รัฐบาลจีนทุ่มงบประมาณมหาศาลก่อสร้างไว้เป็นศูนย์รวม พุทธศาสนาแห่งสิบสองปันนา เป็นโรงเรียนสอนภาษาไตลื้อ พร้อมชม สิบแปดอรหันต์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ บนเขาสูงเด่นตระหง่าน
๑๘.๐๐ อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ไต่เยี่ยฝู
๑๙.๓๐ นำชม โชว์พาราณสี อันงดงามตระการตาที่สุดในมณฑลยูนนาน หากท่านมาสิบสองปันนาแล้วไม่ได้ ชมการแสดงนี้แล้ว ถือว่าท่านมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนา
๒๒.๐๐ กลับโรงแรม Huo fa
วันพุธที่ ๒๗ ต.ค. ๕๓ ตลาดเช้าไตลื้อ ? หมู่บ้านวัฒนธรรมไตลื้อ กาหลั่นป้า? สวนม่านทิง ? โรงงานหยก - สวนสปา
๐๗.๐๐ อาหารเช้า ณ โรงแรม Huo fa
๐๘.๐๐ เดินทางสู่ กาหลั่นป้า หรือ เมืองฮำ ลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำล้านช้างซึ่งเป็นต้นแหล่งแม่น้ำโขง ระหว่างทางแวะ ตลาดเช้าผลไม้ ซึ่งจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิดของจีน เช่น พุทรา ลูกพลับ เชอรี่ เป็นต้น ชม ตลาดเช้า ไตลื้อ และ หมู่บ้านกาหลั่นป้า (หมู่บ้านชาวไตลื้อ) ที่แสดงความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไตลื้อที่มีวิถีชีวิต การกินอยู่ แบบเรียบง่ายและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไตในอดีตได้อย่างมีเสน่ห์และหาดูได้ยากในยุคนี้ พร้อมสนทนากับผู้สืบสานจากบรรพบุรุษ ชาวไตลื้อ ด้วยภาษาไทย
๑๐.๓๐ ไหว้พระ ณ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (หรือวัดสวนมอน ) เป็นวัดไทยใหญ่ ชมเจดีย์ทอง แล้วนั่งรถชมการแสดง ของชาวไตลื้อ ท่านจะได้ซึมซับวัฒนธรรมต้นกำเนิดของชาวล้านนาอย่างแท้จริง และ ช็อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง
๑๑.๓๐ ชม โรงงานทำหยก ของรัฐบาลจีนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนพิการในสิบสองปันนา
๑๒.๐๐ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หงฝางจื่อ
๑๓.๓๐ ชม สวนสมุนไพร ของรัฐบาลจีน
๑๔.๓๐ เที่ยวชม สวนม่านทิง ซึ่งมีอนุสาวรีย์โจวเอินไหลตั้งอยู่ และเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นางฯ เคยเสด็จมาและทรง ปลูกต้นโพธิ์เป็นที่ระลึก ท่านสามารถเที่ยวชมสวนนกยูง และเจดีย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม
๑๖.๐๐ เดินทางสู่ สวนสปาผูเอ่อ ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ ลงบ่อสปาปลา บ่อกาแฟ บ่อเกลือ และทรายร้อน เพื่อผ่อนคลายความ เมื่อยล้าและเพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำเท่านั้นสำหรับลงแช่น้ำแร่ไปด้วย)
๑๘.๓๐ อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อี้เทียนซาน
๑๙.๓๐ อิสระ เดินชมเมืองสิบสองปันนายามเย็นตามอัธยาศัย หรือ ช็อปปิ้ง สินค้านานาชนิด เช่น กระเป๋า เสื้อผ้าทันสมัย ราคาถูก คุณภาพดี และของที่ระลึก ของฝากมากมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ต.ค. ๕๓ สิบสองปันนา - หลวงน้ำทา -ห้วยทราย ? เชียงของ? กรุงเทพฯ
๐๖.๐๐ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Huo fa เช็คสัมภาระการเดินทาง
๐๗.๐๐ ออกเดินทางสู่ เมืองบ่อหาน ด่านชายแดนจีน-ลาว
๑๑.๐๐ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซานอ้วยซาน ในเมืองบ่อหาน ประเทศจีน
๑๓.๐๐ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ บ่อเตน เข้าสู่ดินแดนของ สปป.ลาว แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองห้วยทราย
๑๖.๐๐ ถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง กลับสู่ประเทศไทยที่อำเภอเชียงของ
๑๘.๐๐ ออกเดินทางสู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
๑๙.๓๐ อาหารเย็น ณ ภัตตาคารเอกโอชา เพลิดเพลินกับการแสดงแบบล้านนา
๒๑.๓๐ เข้าพักที่โรงแรมริมกก จ.เชียงราย
วันศุกร์ที่ ๒๙ ต.ค. ๕๓ เชียงราย - กรุงเทพฯ
๐๗.๐๐ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก เช็คสัมภาระการเดินทาง
๐๘.๐๐ เช็คเอาท์จากโรงแรมริมกก และออกเดินทางกลับ โดยเส้นทาง เชียงราย ? พะเยา ? แพร่
๑๒.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหาร ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน ใน จ.พิษณุโลก
๑๓.๐๐ นมัสการ พระพุทธชินราช เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
๑๔.๐๐ ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
๑๕.๓๐ แวะพักที่ปั้ม ปตท. นครสวรรค์ (ข้ามแม่น้ำปิง)
๑๘.๐๐ ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
หมายเหตุ
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก เป็นสำคัญ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ของประเทศนั้นๆ และ / หรือ เพื่อประโยชน์สูดสุดของสมาชิกเป็นสำคัญ


ไฟล์เอกสารแนบ
พิมพ์หน้านี้ | ส่งหาเพื่อน
จำนวนผู้อ่าน  4016  ครั้ง
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.