ขอเชิญประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ พ.ท.ท. ครั้งที่ ๕๔
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ประจำปี พ.ท.ท. ครั้งที่ 65 (AMST Live Conference)
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ เรื่อง การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แพทย์ทหารตำรวจเพื่อกองทัพและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร ปี ๒๕๖๕ Honorary Military Medicine Awards 2022
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๖
ผลการประกวดนวัตกรรมการแพทย์ทหารตำรวจ ปี 2564
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล "คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๕"
AMST Live Conference
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๕
ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหารตำรวจ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 63
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564
8-9 ตุลาคม 2563 งานสัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ 17
งานกีฬา แพทย์สี่เหล่าประจำปี 2562
งานประชุมวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 62
ประกาศสมาคมฯ ทุนอุดหนุการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญสมาชิก ข้าราชการหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า และผู้สนใจร่วมฟัง การบรรยายพิเศษการประชุมภาควิชาการ โครงการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 62
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ปี 2562
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๒ ของ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 61
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงานสายแพทย์สี่เหล่า ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560
กำหนดจัดประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ สมาคมแพทย์ทหาร แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕๐ ณ สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง "การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหารตำรวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ"
วารสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เล่มที่ ๑/๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ
กำหนดการประชุมวิชากา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ ๕๙
วารสารและเอกสารสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49 วันที่ 20-24 ตุลาคม 2559 ประเทศเวียดนามใต้
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 58 1/2559
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 57
ประชุมวิชาการร่วมสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 58
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจาปี 58
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2558
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 56
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๖
ขอยกเลิกการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย
กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2556
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
วางพวงมาลา วันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พ.ย. ๕๖
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน ประดิษฐานพระศพ พระสังฆราช ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเกษียณอายุราชการ
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดสร้างรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูรให้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
ICMM Pan Asia Pacific Seminar(CBRN)‏
จัดการแสดงดนตรีไทย พรรณาประกอบการบรรยายพุทธประวัติครั้งที่ 8
จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิก The Princess Galyani Vadhana Concert at Phya Thai Palace
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 55
ผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศ
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอเรียนเชิญ ร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่สมาชิกสมาคมฯ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่สายแพทย์ที่ได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น
วันมหิดล 24 ก.ย. 2555
2nd ICMM Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๕
The 5th Princess Galyani Vadhana Concert ?A French Evening at Phya Thai Palace?
ภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดี 26 เมษายน 2555
ขอความร่วมมือ ปชส. งานประชุมแพทย์ทหารภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 22
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 54
สัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2554
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ท่านปลัดกระทรวงกลาโหม
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญสมาชิกร่วมดูงาน เส้นทางสายไหม ในเอเชียกลาง ณ อุซเบกิสถาน
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ถึงเวลาสร้างเครือข่าย รพ.ไทย
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมกอล์ฟการกุศล 14 ก.พ. 2554
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๓ รพ.พยาบาลตำรวจ ๒๕?กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553 ระหว่าง วันที่ 12- 26 ม.ค.54 (ปรับปรุง เมื่อ?4 ม.ค.54)
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมแพทย์ทหารฯ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ วินเทจ คลับ กรุงเทพฯ
ภาพสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารสี่เหล่า เรื่อง ?การตรวจร่างกายประจำปี: มาตรฐานและรูปแบบสำหรับทหาร ตำรวจ? วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 52
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๒
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๒
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2552
ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง
ภาพกิจกรมม การสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์ทหารสี่เหล่า "ตามทัน PMQA เพื่อยกระดับองค์กร"
หัวใจแพทย์ทหาร พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์ (นอกราชการ)
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาวิชาการ ?PMQA ปีหน้าไล่ล่าคุณ? ณ ภูหินสวย รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ เทิดพระเกียรติเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ ๖๐
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมงานสังสรรค์สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2549
วารสาร การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ 39
ผังการจัดการสารสนเทศ พทท.49
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง แสดงความยินดี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่41
ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ขอเชิญสมาชิกร่วมประชาพิจารณาร่างเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหาร
วารสารประชุมใหญ่สามัญรประจำปี ครั้งที่ 40
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 56
พิธีมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๘


สวัสดีปีใหม่ ส.ค.ส. ๒๕๕๖
โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ
โครงการอุดหนุนทุนวิจัย
โครงการจัดการประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ๑๐-๒๕ ก.ย.๕๔
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรมกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ภาพกิจกรม เลี้ยงแสดงความยินดี 4 พ.ย.53
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เกี่ยวกับการตรวจร่างกายประจำปี
สิทธิประโยชน์ของการตรวจร่างกายประจำปีที่พึงได้รับจากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Health CheckUp นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม
งานประชุมใหญ่ สมาคมแพทย์ทหารฯ
50 ปีสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
อาศิรพาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รายงานการประชุมวิสามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2550
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ปี 2550
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2551
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
กฎอัยการศึก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
รัฐธรรมนูญ2549 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
ดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสถิตในหทัยราษฏร์
 การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2557
          กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 16 (เฉพาะกอล์ฟ) – วันพุธ 21ม.ค.58
 

ลำดับ ประเภทกีฬา วันแข่งขัน เวลา สถานที่ คู่แข่งขัน ผู้รับผิดชอบ
1. กอล์ฟ 19 ม.ค.58 10.00 น. สนามกอล์ฟพลูตาหลวง
สัตหีบ จว.ชลบุรี
- - น.อ.สมพร  ระวิงทองโทร.08-1819-3222
- น.ต.รังสรรค์  อาราเม โทร.09-2252-4955
2. เทนนิส  21 ม.ค.58 09.00 น. สนามเทนนิส พร. พอ.-พบ.
พร. - พต.
- น.อ.ไพรัตน์   สันติชวลิตสกุล
โทร.08-6970-4171
3. เทเบิลเทนนิส  21 ม.ค.58 09.00 น. อาคารกีฬาเอนกประสงค์ พร. พอ.-พบ.
พร. - พต.
- น.ท.หญิง ศศิธร  ลุมพิกานนท์
โทร.08-9669-0465
- น.ท.อารีย์  โลมสนธิ โทร. 08-9521-5827
4. บริดจ์ (Duplicate)  21 ม.ค.57 09.30น. สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พอ.-พบ.
พร. - พต.
- น.ท.โสภณ  ม่วงพิกุลทอง
      โทร. 08-1666-1793
5. แบดมินตัน  21 ม.ค.58 09.00 น. สนามแบดสวนสงบ พอ.-พบ.
พร. - พต.
- น.ต.หญิง ขนิษฐา โมฬี
      โทร.08-2256-0950
- ร.ท.ธาตรี  เรียมผา โทร.08-9771-5949
6. เปตอง  21 ม.ค.58 09.00 น. สนามเปตอง พร. พอ.-พบ.
พร. - พต.
- น.ท.สุเทพ  ตรีคุณา โทร.08-7814-2131
- ร.อ.หญิง ศุจินทรา อินทร์มณี
       โทร.08-9793-8165
7. ปาเป้า  21 ม.ค.58 10.00 น. รร.นวก.ศวก.พร. พอ.-พบ.
พร. - พต.
- น.ท.ชำนาญ  พัวรักษา
        โทร.08-1376-9179
8. ฟุตบอลอาวุโส
(7 คน)
 21 ม.ค.58 15.00 น. สนามฟุตบอล พร. พอ.-พบ.
พร. - พต.
- น.อ.ภิสักก์  ก้อนเมฆ  โทร.08-1731-5195
- ร.อ.กรรณวรรษ  ยามประโคน           
โทร.08-9230-2060
9. หมากกระดาน  21 ม.ค.58 09.00 น. สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พอ.-พบ.
พร. - พต.
- ร.อ.กำธร  ศรีประยูร โทร.08-1983-1216
10. ว่ายน้ำ  21 ม.ค.58 09.00 น. สระว่ายน้ำ พร. -  - น.อ.ธนษวัฒน์  ชัยกุล โทร.08-1619-5464
 - ร.อ.นิธิวัชร์  มงคลอริยวงศ์
โทร.08-9404-1125
11. กองเชียร์/    
การแสดง
 21 ม.ค.58 15.00 น./ 19.00 น. สนามฟุตบอล พร. /
ห้องปิ่นเกล้า        สโมสร พร.
พอ.-พบ.
พร. - พต.
- น.อ.หญิง สอาดจิต  เพชรมีศรี
       โทร. 0875306555
- น.ท.หญิง นวรัตน์  ถาวรามร
โทร. 08-1298-0406

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯยกเว้น นักว่ายน้ำ
 
 
 
 
รายละเอียดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี2557
-------------------

          1. กอล์ฟ :       - กำหนดการแข่งขัน วันศุกร์ที่ 16 ม.ค.58 , T-Off เวลา 10.00น. ณ สนามพัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวง (สนามกอล์ฟพลูตาหลวง) อ.สัตหีบ  จว.ชลบุรี
                             - แข่งขันประเภททีมๆ ละ 5 คน (ทีมทั่วไป / ทีมอาวุโส : อายุ 50 ปีขึ้นไป)
                             - คิดคะแนน Best five score (gross score)
                             - จัดเลี้ยงที่อาคารระบบบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เวลา  1700
                             - จัดรางวัลจับฉลากเหล่าละ  5 ชิ้น ๆ ละ 500 บาท
                               - ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเหล่าละไม่เกิน  25 คน และให้ระบุรายการแข่งขันว่าเป็นทีมทั่วไปหรืออาวุโส
                             - ส่งรายชื่อแข่งขันได้ที่ น.อ.สมพร ระวิงทอง โทร.08 1819 3222  และที่ น.ต.รังสรรค์ อาราเม      โทร.09 2252 4955 , Fax. 038 933 993ก่อน 12 ม.ค.58
          2. เทนนิส :      - จัดการแข่งขัน 4 รายการ (ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม / คู่อาวุโส (อายุ 45 ปีขึ้นไป)
                             - ใช้กติกาการแข่งขันของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ฉบับปัจจุบัน
                             - รอบแรก ; แข่งขัน  8 เกมส์  (7 เกมส์เท่ากัน ต้องแข่งถึง 9-7 / 8 เกมส์เท่ากัน ตัดสินด้วย tei-break)
                             - รอบชิงชนะเลิศ ; แข่ง 2 ใน 3 (เซ็ทที่ 3 ใช้ super tei-break  ที่ 10 แต้ม)
          3. เทเบิลเทนนิส :- จัดการแข่งขัน 6รายการ (ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม / คู่อาวุโส (อายุ 45 ปีขึ้นไป /ชายเดี่ยวทั่วไป / ชายเดี่ยวอาวุโส)
                             - ให้ส่งรายชื่อนักกีฬา ก่อนการแข่งขัน ในเวลา 08.30 น.
- แข่งขันชนะ 3 ใน 5
- นักกีฬา ลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 รายการ
           4. บริดจ์ :  - แข่งขันแบบ Duplicate
                             - ใช้กติกาของสมาคมบริดจ์ แห่งประเทศไทย
                             - ผู้ที่ได้คะแนนการจัดอันดับสูงสุดทุกสำรับ  เป็นผู้ชนะการแข่งขัน
          5. แบดมินตัน:- จัดการแข่งขัน 6 รายการ;ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม, 3 ไม้ (ไม่จำกัดเพศ อายุรวมกัน ≥ 120 ปี),
                                  ชายคู่อาวุโส ≥ 45 ปี และ หญิงคู่อาวุโส ≥ 40 ปี
                                - นับแต้มแบบ rally point    เกมส์ 21 แต้ม
          - แข่งขันแบบ Duplicate
          6. ปาเป้า :       - จัดการแข่งขัน  3 รายการ (ทีมชายทั่วไป / ทีมหญิงทั่วไป / ทีมอาวุโส (อายุ 45 ปีขึ้นไป)
                             - ใช้กติกาทั่วไป
- การแข่งขันจะต้องผู้นับคะแนน (Score) ถือว่าเป็นกรรมการตัดสินเกมส์
                             - การนับคะแนน ให้ปาทีมละ 10 รอบ แล้วนำคะแนนมามารวมกันทั้ง 3คน ทีมใดได้รับคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ดูผลคะแนน 3 คน รวมกันรอบสุดท้าย ทีมใดมีคะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ
           7. เปตอง:        - จัดการแข่งขัน 3 รายการ (ทีมชาย 3 คน / ทีมหญิง 3 คน / ทีมชายอาวุโส : อายุ 50ปีขึ้นไป 
3 คน)
                                      - กติกา :รอบแรก 11 คะแนน / รอบชิงชนะเลิศ 13 คะแนน
                                 * ทีมชายอาวุโส สามารถนำนักกีฬาหญิงร่วมทีมได้
          8. ฟุตบอลอาวุโส (7 คน)  :
- อายุ 45 ปี หรือชั้นยศ พ.อ., น.อ., พ.ต.อ. ขึ้นไป
                     - แข่งขันรอบแรก2 คู่ สลับกัน คู่ชิงชนะเลิศแข่งขันสลับกับการประกวดกองเชียร์ นักเรียนพยาบาล                          - กติกา : สากล ห้ามใช้สตั๊คต์  แข่งครึ่งละ  20 นาที หากเสมอกันให้ยิงลูกโทษตัดสิน ทีมละ  3 คน
(มาช้าเกิน  15 นาที ตัดสิทธิ์ลงแข่งขัน)
         9. ว่ายน้ำ : มี 2 ประเภท  16 รายการ
                            10.1 ประเภทอาวุโส(ชาย: อายุมากกว่า 45 ปี / หญิงอายุมากกว่า 35 ปี
                                      - ฟรีสไตล์  (ชาย/หญิง)             25 ม.  
                                                - กบ  (ชาย/หญิง)         25 ม.  
                                                - ทีมผสมฟรีสไตล์          2x25 ม.(ชาย/หญิง: อายุรวมกัน 80 ปี)
                                                - ทีมผสมกบ               2x25 ม.(ชาย/หญิง: อายุรวมกัน 80 ปี)
                                                - ว่ายน้ำนาทีทองเพื่อสุขภาพ 50 ม. เวลา 2 นาที 49 วินาที (ชาย/หญิง)
**นักกีฬาที่ทำเวลาใกล้เคียงสุดจะเป็นผู้ชนะ หรือระยะต่างของเวลาที่เท่ากันผู้ทำเวลามากกว่า 2 นาที 49 วินาที เป็นผู้ชนะ                                     10.2 ประเภททั่วไป
                                                 - ฟรีสไตล์ (ชาย/หญิง)  25 ม.
                                                - กบ(ชาย/หญิง)           25 ม.
                                                - ทีมผสมฟรีสไตล์          2x25 ม. (ชาย/หญิง)
                                                - ทีมผสมกบ               2x25 ม. (ชาย/หญิง)
                                                - เดี่ยวผสม                 100 ม. (ชาย/ หญิง)
                          หมายเหตุ  ส่งนักกีฬาได้ไม่จำกัดจำนวนในแต่ละประเภท และไม่คิดคะแนนรวม
         10. หมากกระดาน :
                                      - จัดการแข่งขัน  3 รายการ (หมากรุก 1 คน / หมากฮอส 1 คน / สะกา 2 คน)
                                      - สะกาใช้กติกา  ปิดตามหลัง ทอดลูกเต๋าคู่ได้ไม่เกิน 3 ครั้งติดต่อกัน เวลาเก็บทอดลูกเต๋าไม่กำหนดแข่งชนะ  2 ใน 3 เกมส์      
         11. กองเชียร์/การแสดง นักเรียนพยาบาล:
                             - กองเชียร์ (จำนวนนักเรียน ไม่เกิน  50 คน) พร้อมที่สนามฟุตบอล พร. ก่อนเวลา  15.00 น.   
- แข่งขันกองเชียร์ใช้ระยะเวลาเหล่าละ  ไม่เกิน 10 นาที (จับเวลาตั้งแต่ประกาศเรียกกองเชียร์ให้เริ่มแสดง)ตามลำดับดังนี้
     - ทีมที่  1 ระหว่างพักครึ่งการแข่งขันฟุตบอลคู่ที่ 2 จบ
     - ทีมที่  2/3 เมื่อการแข่งขันฟุตบอลรอบแรกของทั้ง  2 คู่ จบ
     - ทีมที่  4 ระหว่างพักครึ่งการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ
 - รางวัลกองเชียร์ มี  4 ประเภท (ความพร้อมเพรียง / ความคิดสร้างสรรค์ / ความสนุกสนานเร้าใจ / ความสวยงาม) 

- การตัดสินกองเชียร์ โดย  ผอ.วิทยาลัยพยาบาล หรือ ผู้แทน ทั้ง  4เหล่า
- การแสดงภาคค่ำ ใช้ระยะเวลาเหล่าละไม่เกิน  10 นาที
ไฟล์เอกสารแนบ