โครงการวิจัย : ความพร้อมของนักเรียนและความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลทหาร- ตารวจ ในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
โครงการวิจัย : ประสิทธิผลของการส่องไฟเครื่องเดียว 12 หลอด กับ 2 เครื่อง 10 หลอดในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง
โครงการวิจัย : การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคลมร้อนในทหารกองประจำการ
ระเบียบทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย
ระเบียบทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย พ.ศ. 2551
การยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหารตำรวจ ของ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระเบียบทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย พ.ศ. 2550
ผังการสนับสนุนทุนวิจัย
ผลงานวิจัยเล่มที่ 1 - เล่มที่ 3
ผลงานวิจัยของสมาชิกที่รับทุนจากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ข้อบังคับ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อบังคับสมาคมแพทย์ทหารฯ

 ผลงานวิจัยของสมาชิกที่รับทุนจากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
          

1.  นาวาเอก สุรเสน  ตวงวรนันท์                    

เรื่อง  ?โครงการวิจัยการศึกษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันด้วยวิธีการรักษาทางยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสริมด้วยวิธีการบำบัดด้วย ออกซิเจนความดันสูง?  อนุมัติเมื่อปี 2543

 2.  พันเอกหญิง พรฑิตา  ชัยอำนวย

เรื่อง  ?การศึกษาระบาดวิทยาของโรคปวดเมื่อยใน พล ม.2?  อนุมัติเมื่อปี 2543

 3.  พันเอกหญิง พจมาน  ดุริยพันธ์

เรื่อง  ?การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพยาธิสมาคม ของอวัยวะ สำคัญในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อเลปโตสไปรา สายพันธุ์ที่ก่อโรคระบาดในไทย?  อนุมัติเมื่อปี 2543

 4.  นาวาเอก สุรเสน  ตวงวรนันท์

เรื่อง  ?โครงการวิจัยการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันด้วยวิธีการรักษาทางยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสริมด้วยวิธีการบำบัดด้วยออกซิเจน ความดันสูง? (โครงการวิจัยต่อเนื่องจากปี 2543) อนุมัติเมื่อปี 2544

 5.  เรืออากาศโท นรินทร์  บุบผาสุวรรณ

เรื่อง  ?การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความเข้มข้นของพาราเซตามอลในซีรั่มผู้ป่วยระหว่างวิธี Gas chromatography, Spectophotomotry และ Fluorescence polarization lmmunoassay? อนุมัติเมื่อปี 2544

 6.  พันตรีหญิง เลิศลักษณ์  จิระพันธุ

เรื่อง  ?ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของครอบครัว หน้าที่ของครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิตสมรสของสตรี? อนุมัติเมื่อปี 2544

 7.  พันโทหญิง ชลิตา  สุขวรรณ์

เรื่อง  ?ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ, สุขภาพและป้องกันการกลับไปเสพซ้ำในเยาวชน ผู้ต้องหาคดียาเสพติดชนิดยาบ้า (การขาดสอบวิธีทำให้เยาวชนเลิกใช้ยาบ้า) ของกรมคุมประพฤติที่ส่งมาเข้าค่ายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยจะทำการวิจัยที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 จังหวัดสระแก้ว?  อนุมัติเมื่อปี 2545

 8.  พลตรี ทัศนัย  สุริยจันทร์

เรื่อง  ?การศึกษาสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดของทหารเกณฑ์โดยวิธีวัดโดยตรงจากเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ? อนุมัติเมื่อปี 2546

9.  พันเอก บพิตร  กลางกัลยา

เรื่อง  ?การรวบรวมข้อมูลยาสมุนไพรเพื่อพัฒนาและใช้ในโรงพยาบาลของกองทัพ? อนุมัติเมื่อปี 2546

10.  พลตรี ทัศนัย  สุริยจันทร์

เรื่อง  ?ความเครียดจากความร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายของทหารเกณฑ์ขณะทำการฝึก? อนุมัติเมื่อปี 2547ไฟล์เอกสารแนบ
พิมพ์หน้านี้ | ส่งหาเพื่อน
จำนวนผู้อ่าน  1660  ครั้ง

 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.