ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 13 ประจำปี 2525-2526
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 14 ประจำปี 2527-2528
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 12 ประจำปี 2523-2524
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ท. ยง    วัชระคุปต์                
2 รองนายก พล.อ.ท. ชลิต    จุลโมกข์
3 นายกสำรอง พล.ร.ท. บรรยงก์    ถาวรามร ร.น.
4 เลขาธิการ พล.ต. สอาด   ประเสริฐสม
5 เหรัญญิก พ.อ. วิชัย   ชัยประภา     
6 ปฏิคม พ.อ. พิสนฑ์    ปันยารชุน        
7 บรรณารักษ์ น.ท. อวยชัย    เปลื้องประสิทธิ์    
8 สวัสดิการ พล.ต.ต. จีระ   จารุเสน 
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ต.ท. อุทัย   ศรีอรุณ        
10 กรรมการวิทยาการ พล.ต. ปชา   สิริวารสาร      
11 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. สรวุฒิ   วีรบุตร ร.น.              
12 กรรมการวิทยาการ พพล.อ.ต. สุจินต์   จารุจินดา
13 กรรมการกลาง พ.อ. นัดดาเนตร   บุณยรัตพันธุ์        
14 กรรมการกลาง น.ท. ณรงค์   ม่วงมิ่งสุข ร.น.
15 กรรมการกลาง พ.อ. ดุสิต   จันทะยานี
16 กรรมการกลาง น.อ. เชี่ยวชาญ   กุณฑลบุตร   
17 กรรมการกลาง พ.ต.ท.หญิง จิตต์สุนันท์    พิมพ์วงษ์
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 12 ประจำปี 2525-2526
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.อ. วิชา   แสงถเกิง
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.อ. เชาวน์   หาญศิริพันธุ์
3 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.อ.หญิง เบญจวรรณ   นวะมะรัตน์
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 13 ประจำปี 2527-2528
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ร.ท. บรรยงก์     ถาวรามร ร.น.       
2 รองนายก พล.ต.ท. สมศักด    สืบสงวน
3 นายกสำรอง พล.อ.ท. ยิ้ม    ศุขตระกูล 
4 เลขาธิการ พ.อ. วิชัย    ชัยประภา       
5 เหรัญญิก พ.อ. พิสนฑ์    ปันยารชุน         
6 ปฏิคม พล.ต. สิงหา    เสาวภาพ
7 บรรณารักษ์ พ.อ. นัดดาเนตร    บุณยรัตพันธุ์
8 สวัสดิการ น.อ. อำนวย    ชูโต ร.น.
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ต. สอาด     ประเสริฐสม
10 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. สรวุฒิ    วีรบุตร ร.น.
11 กรรมการวิทยาการ พล.อ.ต. สุจินต์    จารุจินดา
12 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. จีระ    จารุเสน 
13 กรรมการกลางแพทย์ พล.อ.ต. ประพัตรา     ตัณฑ์ไพโรจน์           
14 กรรมการกลางทันตแพทย์ พล.ต.ต. ไพฑูรย์    สมุทรานนท์ี            
15 กรรมการกลางสัตวแพทย์ พ.อ. ดุสิต    จันทะยานี            
16 กรรมการกลางเภสัช น.อ. ประพนธ์     สังขวณิช ร.น.    
17 กรรมการกลางพยาบาล พ.ท.หญิง ลัดดาวัลย์     อนาคตะวัฒนา
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 13 ประจำปี 2529-2530
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.อ. วิชา     แสงถเกิง
2 ผู้ช่วยเลขานุการ น.อ. สงบ     ชะลออยู่
1 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.อ.หญิง เบญจวรรณ     นวะมะรัตน์
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 14 ประจำปี 2521-2522
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.อ.ท. จีรัง    จุลชาต   
2 รองนายก พล.ท. สอาด    ประเสริฐสม   
3 นายกสำรอง พล.ต.ท. สมศักดิ์    สืบสงวน
4 เลขาธิการ พ.อ. วิชัย    ชัยประภา
5 เหรัญญิก พล.ต. พิสนฑ์    ปันยารชุน
6 ปฏิคม พล.อ.ต. ประพัตรา    ตัณฑ์ไพโรจน์
7 บรรณารักษ์ พ.อ. นัดดาเนตร    บุณยรัตพันธุ์         
8 สวัสดิการ น.อ. อำนวย    ชูโต ร.น.
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.อ.ต. สุจินต์     จารุจินดา               
10 กรรมการวิทยาการ พล.ท. สิงหา    เสาวภาพ
11 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ท. สรวุฒิ    วีรบุตร ร.น.
12 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. จีระ    จารุเสน 
13 กรรมการกลางแพทย์ พ.ต.อ. โกมินทร์    กาญจนกูล
14 กรรมการกลางทันตแพทย์ พล.ต. พิศาล    เทพสิทธา
15 กรรมการกลางสัตวแพทย์ พ.อ. ประวัติ    เกตุนุติ
16 กรรมการกลางเภสัช น.อ. เชี่ยวชาญ    กุณฑลบุตร          
17 กรรมการกลางพยาบาล น.ท.หญิง ลออ    มัธยาคม ร.น.        
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 14 ประจำปี 2521-2522
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.อ. วิชา    แสงถเกิง
2 ผู้ช่วยเลขานุการ น.อ. ศรีชัย    ชัยพฤกษ์
3 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ต.หญิง เบญจวรรณ    นวะมะรัตน์
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.