ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 16 ประจำปี 2531-2532
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 17 ประจำปี 2533-2534
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 15 ประจำปี 2529-2530
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ต.ท. อุทิศ    ต้นจันทร์พงศ์             
2 นายกสำรอง พล.ท. อัศวิน    เทพาคำ
3 รองนายก พล.ร.ต. พนิต    ศรียาภัย 
4 เลขาธิการ พ.อ. วิชัย    ชัยประภา
5 เหรัญญิก พล.ต. พิสนฑ์    ปันยารชุน    
6 ปฏิคม พล.ร.ต. อำนวย    ชูโต ร.น.    
7 บรรณารักษ์ พล.อ.ต. ประพัตรา    ตัณฑ์ไพโรจน์        
8 สวัสดิการ พ.ต.อ. โกมินทร์    กาญจนกูล 
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.อ.ต. สุจินต    จารุจินดา    
10 กรรมการวิทยาการ พล.ท. สิงหา    เสาวภาพ      
11 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. ฉันท์    กลกิจโกวินท์                   
12 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. ไมตรี    เรืองตระกูล
13 กรรมการกลาง พล.ต. นัดดาเนตร    บุณยรัตพันธุ์              
14 กรรมการกลาง พ.อ. วุฒิ    พันเอม 
15 กรรมการกลาง น.อ. ณรงค์    ม่วงมิ่งสุข
16 กรรมการกลาง พ.ต.อ.หญิง ปรุงจันทร์     ทินกร ณ อยุธยา 
17 กรรมการกลาง พ.อ. ตั้ว    จันทร์ทอง
18 กรรมการกลาง น.ต.หญิง จำเนียร    วงษ์ปา  
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 15 ประจำปี 2529-2530
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.อ. ไชยยนต์    ชัยประภา
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ต.ต. อรรณพ    เกรียงศักดิ์พิชิต
3 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ต.หญิง เบญจวรรณ    นวะมะรัตน์
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 16 ประจำปี 2531-2532
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.อ. สิงหา     เสาวภาพ      
2 รองนายก พล.อ.ท. ประกอบ    บุรพรัตน์
3 นายกสำรอง พล.ร.ท. พนิต     ศรียาภัย ร.น.         
4 เลขาธิการ พล.ต. วิชัย    ชัยประภา   
5 เหรัญญิก พล.ต. พิสนฑ์    ปันยารชุน        
6 ปฏิคม พล.ร.ต. อำนวย    ชูโต ร.น.
7 บรรณารักษ์ พล.ต.ต. โกมินทร์    กาญจนกูล
8 สวัสดิการ พล.อ.ท. ประพัตรา    ตัณฑ์ไพโรจน์     
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. วัชรี     อุทัยเฉลิม
10 กรรมการวิทยาการ พล.ท. ภิญโญ    ศิริยะพันธุ์
11 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ท. ฉันท์    กลกิจโกวินท์
12 กรรมการวิทยาการ พล.อ.ต. กิตติ    เย็นสุดใจ
13 กรรมการกลาง พ.อ. สมนึก    วิชาวรณ์         
14 กรรมการกลาง พล.ร.ต. ดิเรก    ภักดี          
15 กรรมการกลาง พล.อ.ต. ประสงค์     เพ็งไพบูลย์         
16 กรรมการกลาง พ.อ. บุญเสริม     ภิรมย์รัตน์ 
17 กรรมการกลาง พ.ต.อ.หญิง จิตต์สุนันท์    พิมพ์วงศ์
18 กรรมการกลาง พ.ต.ท. อุดม    รอดเพ็งสังคหะ  
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 16 ประจำปี 2531-2532
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.อ. อำนาจ    บาลี
2 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ต.หญิง เบญจวรรณ   นวะมะรัตน์
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 17 ประจำปี 2533-2534
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ร.ท. ฉันท์   กลกิจโกวินท์ ร.น.  
2 นายกสำรอง พล.อ.ท. ประพัตรา  ตัณฑ์ไพโรจน์ 
3 รองนายก พล.ต.ต. โกมินทร์  กาญจนกูล
4 เลขาธิการ พล.ต. วิชัย  ชัยประภา
5 เหรัญญิก พล.ท. ภิญโญ  ศิริยะพันธุ์
6 ปฏิคม พล.ร.ต. สงบ  ชลออยู่ ร.น.
7 บรรณารักษ์ พ.ต.อ. ทวีศักดิ์  พฤกษาพงษ์       
8 สวัสดิการ พล.อ.ต. ธวัชชัย   เฟื่องวุฒิราญ
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ท. ปัญญา  อยู่ประเสริฐ             
10 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. อรุณ  เอื้อไพบูลย์ ร.น. 
11 กรรมการวิทยาการ พล.อ.ต. กิตติ   เย็นสุดใจ
12 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. ปรีชา  วานิชชา               
13 กรรมการกลาง พล.อ.ต. สมโมทย  โยธะพันธุ์
14 กรรมการกลาง พ.ต.อ. สุรศักดิ์  จ้อยจำรูญ
15 กรรมการกลาง พล.ร.ต. ศุภวัณณ์   ขันธหิรัญ
16 กรรมการกลาง พ.อ. สมศักดิ์  บวรสิน         
17 กรรมการกลาง พ.อ.หญิง สาลี่  เกลี้ยงเกลา     
18 กรรมการกลาง น.อ. วิวัฒน์   จันทโรตถิผล               
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 17 ประจำปี 2533-2534
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ท. วิฑิตพล  ประเสริฐสม
2 ผู้ช่วยเลขานุการ น.ท. นิกร   เพชรวีระกุล
3 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ต.หญิง เบญจวรรณ  นวะมะรัตน์
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.