ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 10 ประจำปี 2519-2520
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 11 ประจำปี 2521-2522
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 9 ประจำปี 2517-2518
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ร.ท. ลักษณ์   บุญศิริ                   
2 รองนายก พล.ต. ยง   วัชระคุปต์
3 นายกสำรอง พล.อ.ต. น้อย   ปาณิกบุตร
4 เลขาธิการ พ.อ. สอาด   ประเสริฐสม
5 เหรัญญิก พ.อ. บุร   อุปลกะลิน       
6 ปฏิคม พ.ท. พิสนฑ   ปันยารชุน ร.น.          
7 บรรณารักษ์ น.อ. ประกอบ   วะสีนนท์ ร.น.
8 สวัสดิการ พ.ต.อ. จีระ   จารุเสน   
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ท. ประณต    โพธิทัต      
10 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. พิริยะ   โหตระภวานนท์        
11 กรรมการวิทยาการ น.อ. สุจินต์   จารุจินดา               
12 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. อุทัย   ศรีอรุณ 
13 กรรมการกลาง น.ท. ประกอบ   บุรพรัตน์
14 กรรมการกลาง พ.ท. สุชัย   เปรมะบุตร
15 กรรมการกลาง น.ท. ชูชีพ   จริยะพันธุ์
16 กรรมการกลาง พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์   โรจนประดิษฐ์      
17 กรรมการกลาง พ.ท. ประหยัด   นิลประพันธ์
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 9 ประจำปี 2517-2518
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ท. นัดดาเนตร   บุณยรัตพันธ์
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ท. วิชัย   ชัยประภา
3 ผู้ช่วยเลขานุการ น.ท. ดิเรก   ภักดี ร.น.
4 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ท. จำรัส   เผือกสกนธ์
5 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.ต.หญิง บุญสม   พงษ์ทอง
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 10 ประจำปี 2519-2520
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.อ.ท. น้อย   ปาณิกบุตร
2 รองนายก พล.ต.  สอาด   ประเสริฐสม
3 นายกสำรอง พล.ต.ต. บรรจง   สถิรแพทย์    
4 เลขาธิการ พ.อ. นัดดาเนตร   บุณยรัตพันธุ์          
5 เหรัญญิก น.อ. ประกอบ   บุรพรัตน์         
6 ปฏิคม พ.ท. พิสนฑ์   ปันยารชุน ร.น.     
7 บรรณารักษ์ พล.ร.ต. ประกอบ   วะสีนนท์ ร.น.      
8 สวัสดิการ พ.ต.อ. จีระ   จารุเสน 
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ร.ท. พิริยะ   โหตรภวานนท์ ร.น.          
10 กรรมการวิทยาการ พล.ท. ยง   วัชระคุปต์ 
11 กรรมการวิทยาการ น.อ. สุจินต   จารุจินดา            
12 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. สมศักดิ์   สืบสงวน
13 กรรมการกลางแพทย์ พล.ร.ต. บรรยงก์   ถาวรามร ร.น.     
14 กรรมการกลางสัตวแพทย์ พ.อ. ดุสิต   จันทะยานี            
15 กรรมการกลางทันตแพทย์ พ.อ. ประกอบ   แสงวิเชียร            
16 กรรมการกลางเภสัช พ.ต.ท. ศิวรักษ์    ขันทอง    
17 กรรมการกลางพยาบาล น.ต.หญิง สาทิศ   ดิศวนนท์
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 10 ประจำปี 2519-2520
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ท. วิชัย    ชัยประภา
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.อ. วิชา   แสงถเกิง      
1 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.ท.หญิง บุญสม   พงษ์ทอง
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 11 ประจำปี 2521-2522
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ต.ต. บรรจง   สถิรแพทย์
2 รองนายก พล.ร.ท. บรรยงก์   ถาวรามร ร.น.     
3 นายกสำรอง พล.ท. ยง   วัชระคุปต์
4 เลขาธิการ พ.อ. นัดดาเนตร   บุณยรัตพันธุ์
5 เหรัญญิก พ.ต.อ. โกมินทร์    กาญจนกูล
6 ปฏิคม พ.อ. พิสนฑ์    ปันยารชุน
7 บรรณารักษ์ น.อ. อำนวย   ชูโต ร.น.
8 สวัสดิการ พล.อ.ต. สุจินต์   จารุจินดา
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. สกล   ชลออยู่ ร.น.  
10 กรรมการวิทยาการ พล.ต. สอาด   ประเสริฐสม
11 กรรมการวิทยาการ น.อ. ชลิต    จุลโมกข์
12 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. สมศักด   สืบสงวน
13 กรรมการกลาง พล.ต.ต. จีระ    จารุเสน 
14 กรรมการกลาง น.อ. ปริวัตร   ปริญญาตร
15 กรรมการกลาง พ.อ. ดุสิต   จันทะยานี  
16 กรรมการกลาง พ.อ. สุนันท์    โรจนวิภาต  
17 กรรมการกลาง น.ท.หญิง บุญสม   โปษยะจินดา ร.น.         
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 11 ประจำปี 2521-2522
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ท. วิชัย    ชัยประภา
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.อ. วิชา   แสงถเกิง
3 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.ท.หญิง เบญจวรรณ   นวะมะรัตน์
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.