ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
The Association of Military Surgeons of Thailand
Under The Royal Patronage of His Majesty The King

 


คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ชุดที่ 28

No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม E-mail
1 นายกสมาคม พลโท ธวัชชัย ศศิประภา thavatchai_ts@hotmail.com
2 นายกสำรอง พลเรือโท สุชีพ ช้างเสวก  
3 รองนายก พลอากาศโท วราวุธ คันธา  
4 เลขาธิการ พลตรี กฤษฏา ดวงอุไร krissada@asiaaccess.net.th
5 เหรัญญิก พลเอก อิสสระชัย จุลโมกข์ issclmokha@yahoo.com
6 กรรมการวิทยาการ พลตรี ไตรโรจน์ ครุธเวโช triroj@pmk.ac.th
trirojk@gmail.com
7 กรรมการวิทยาการ นาวาเอก โสภณ รัตนสุมาวงศ์ sophon_r@hotmail.com
sophon315@gmail.com
8 กรรมการวิทยาการ พลอากาศตรี มานิตย์ ศัตรูลี้ satrulee@hotmail.com
9 กรรมการวิทยาการ พันตำรวจเอก พงศ์ธร สุโฆสิต  
10 กรรมการกลาง แพทย์ นาวาเอก บรรเจิด วิภาตะวิทย์ wbanjevd@gmail.com
11 กรรมการกลาง ทันตแพทย์ นาวาอากาศเอกหญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์ ratanaporn_te@rtaf.mi.th
12 กรรมการกลาง เภสัชกร พันเอกหญิง สุภัททา เต็มบุญเกียรติ supatta_47@yahoo.com
13 กรรมการกลาง พยาบาล พันตำรวจเอกหญิง ยุภาวดี วงศ์ประสิทธิ์ ywongprasit_97@hotmail.com
14 กรรมการกลาง สัตวแพทย์ พันเอกหญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ duangporn_p@hotmail.com
15 กรรมการกลาง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พันตำรวจเอกหญิง อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ nidburana@hotmail.com
16 ปฏิคม พลอากาศตรี ธีระภาพ เสนะวงษ์ therapap@hotmail.com
17 กรรมการกีฬา พันตำรวจเอก สุพล จงพาณิชย์กุลธร suponjun@hotmail.com
18 กรรมการสวัสดิการ นาวาเอกหญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ pintip_p@nmd.go.th
19 นายทะเบียน พันเอก วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์ rwichet@hotmail.com
20 บรรณารักษ์ พลตำรวจตรี เฉลียว หอมวิเศษ chalee1948@windowslive.com
21 เลขานุการ พันเอก ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา m2704@hotmail.com
22 ผช.เลขานุการ พันเอก ชะเลง ฉายวิโรจน์ clengcvr@hotmail.com
23 ผช.เหรัญญิก พันเอก ประเชิญ หุ่นพยนต์  
24 ประชาสัมพันธ์ พันเอกหญิง ยุพาภรณ์ กรินชัย pr.amed@yahoo.com
25 ผู้บริหารเครือข่าย พันโทผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิจจา สุวรรณ kijja_suwan@yahoo.co.th
26 จนท.สมาคมฯ นางชวนพิศ ลิ่วมงคล chuanpit_liew@hotmail.com
27 จนท.สมาคมฯ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธัญธิป บุณยะยุต tanyatip_boon@hotmail.com
boonyayut@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.