ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 19 ประจำปี 2537-2538
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 20 ประจำปี 2539-2540
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 18 ประจำปี 2535-2536
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.อ.ท. กิตติ  เย็นสุดใจ          
2 รองนายก พล.ท. อมฤต    ณ สงขลา
3 นายกสำรอง พล.ต.ท. ประเวสน์  คุ้มภัย     
4 เลขาธิการ พล.ต. วิชัย  ชัยประภา
5 เหรัญญิก พ.อ. จุลเทพ  ธีระธาดา
6 ปฏิคม พล.อ.ต. วิโรจน์  วงศ์วิเศษ 
7 บรรณารักษ์ พ.ต.อ. ทวีศักดิ์   พฤกษาพงษ์      
8 สวัสดิการ น.อ. จุติ  เฉลิมเตียรณ
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. อรุณ  เอื้อไพบูลย์ ร.น.   
10 กรรมการวิทยาการ พล.ต. สุปรีชา   โมกขะเวส     
11 กรรมการวิทยาการ พล.อ.ต. ธวัชชัย   เฟื่องวุฒราญ                
12 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. ชูโชติ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
13 กรรมการกลาง พ.ต.อ. อรรณพ  เกรียงศักดิ์พิชิต                
14 กรรมการกลาง พ.อ.หญิง วัธนี  สุนทรเสณี
15 กรรมการกลาง น.อ.หญิง ขวัญใจ  ข่มไพรี 
16 กรรมการกลาง พ.อ. สมศักดิ์  บวรสิน 
17 กรรมการกลาง น.อ.หญิง ลออ  มัธยาคม               
18 กรรมการกลาง น.อ. ประสิทธิ์  เพชรอนันต์
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 18 ประจำปี 2535-2536
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ท. วิฑิตพล   ประเสริฐสม
2 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ท.หญิง เบญจวรรณ    นวะมะรัตน์
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 19 ประจำปี 2537-2538
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ต.ท. ประเวสน์   คุ้มภัย           
2 นายกสำรอง พล.ท. คำรบ  สายสุวรรณ
3 รองนายก พล.ร.ท. ดำรงศักดิ์ เลียงพิบูลย์ ร.น.        
4 เลขาธิการ พล.ต. วิชัย   ชัยประภา   
5 เหรัญญิก พล.ต. สุกิจ   เลาหะสุรโยธิน       
6 ปฏิคม พ.ต.อ. อรรณพ   เกรียงศักดิ์พิชิต     
7 บรรณารักษ์ พ.ต.อ. สุรศักดิ์   จ้อยจำรูญ
8 สวัสดิการ พล.อ.ต. วิโรจน์  วงศ์วิเศษ   
9 กรรมการกีฬา น.อ. อนันต์   ต่อประดิษฐ์
10 นายทะเบียน น.อ. สุรินทร์   อรรฆย์วัชร
11 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.อ.ท. ธวัชชัย   เฟื่องวุฒิราญ
12 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. จุติ    เฉลิมเตียรณ
13 กรรมการกลาง พล.ต.ต. ทวีศักดิ์    พฤกษาพงษ์      
14 กรรมการกลาง พ.อ. กอบโชค   พัววิไล        
15 กรรมการกลาง พล.ร.ต. สุรัตน์   นัยสวัสดิ์       
16 กรรมการกลาง พ.อ. สุรเดช   เวชภูติ
17 กรรมการกลาง น.อ. วิวัฒน์   จันทโรตถิผล
18 กรรมการกลาง พ.ต.อ. พละ    จันทร์อำไพ
19 กรรมการกลาง น.อ.หญิง วิยะดา   จารุเดชา               
20 กรรมการกลาง น.ท.หญิง ประไพศรี   พิณสวัสดิ์
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 19 ประจำปี 2537-2538
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.อ. วิฑิตพล   ประเสริฐสม
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ต.ท. ไพบูลย์   คงกิตติโสภี
1 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ท.หญิง เบญจวรรณ   นวะมะรัตน์
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 20 ประจำปี 2539-2540
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ท. สุจินต์   อุบลวัตร 
2 นายกสำรอง พล.ร.ท. ดำรงศักดิ์   เลียงพิบูลย์ ร.น. 
3 รองนายก พล.อ.ท. วิโรจน์   วงศ์วิเศษ
4 เลขาธิการ พล.อ.ต. อวยชัย   เปลื้องประสิทธิ์
5 เหรัญญิก พล.ต. จุลเทพ   ธีระธาดา
6 ปฏิคม พล.ต.ต. ทวีศักดิ์   พฤกษาพงษ์
7 นายทะเบียน พล.ร.ต. จุติ   เฉลิมเตียรณ     
8 สวัสดิการ พล.ต. สวง   ไพบูลย์ 
9 กรรมการกีฬา พล.อ.ต. ธีระ   ตั้งตรงจิตต์        
10 บรรณารักษ์ พ.ต.อ. สุรศักดิ์   จ้อยจำรูญ  
11 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ต.ท. ประเวสน์   คุ้มภัย
12 กรรมการวิทยาการ พ.อ. สืบพงษ์   สังขะรมย์   
13 กรรมการวิทยาการ น.อ.หญิง จงพัฒนา   รุมาคม   
14 กรรมการวิทยาการ น.อ. พีระพันธ์   ประทีปรัตน์         
15 กรรมการกลาง น.อ. ภาคินัย   อิศรางกูร ณ อยุธยา
16 กรรมการกลาง น.อ. สมาน   สุขสว่าง        
17 กรรมการกลาง น.ท.หญิง ลลิตา   ชัยชนะสกุล          
18 กรรมการกลาง พ.อ.หญิง สุภัททา   เต็มบุญเกียรติ   
19 กรรมการกลาง พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์   ชัยเลิศพงษา      
20 กรรมการกลาง พ.ต.ท.หญิง อัญชลี   ควนสุวรรณ 
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 20 ประจำปี 2539-2540
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.อ. อิสสระชัย   จุลโมกข์
2 รองเลขานุการ พ.อ. ทรงเกียรติ   ส่งเจริญ
3 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ท. ชะเลง    ฉายวิโรจน์
4 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ท. ประเชิญ   หุ่นพยนต์
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.