>
ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
The Association of Military Surgeons of Thailand
Under The Royal Patronage of His Majesty The King

 คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 29 ( ประจำ ก.พ. 2557 - ก.พ. 2559 )

No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม E-mail
1 นายกสมาคม พลเรือโท กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์
kitipath.v@gmail.com
2 นายกสำรอง พลอากาศโท ธีระภาพ เสนะวงษ์ therapap@hotmail.com
3 รองนายก พลตำรวจโท จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ jongiate@jetanin.com
4 เลขาธิการ พันเอก วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ wisuth_sr@yahoo.com
5 เหรัญญิก พันเอกหญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ PRAPAIPIMT@yahoo.com
6 กรรมการวิทยาการ พันเอก ทักษิณ เจียมทอง jiemthong@hotmail.com
7 กรรมการวิทยาการ นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช Piyawat_v@yahoo.co.th
8 ประธานกรรมการ วิทยาการ นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ kriewgsak@rtaf
9 กรรมการวิทยาการ พันตำรวจเอก พงศ์ธร สุโฆสิต psukosit@yahoo.com
10 กรรมการกลาง แพทย์ นาวาเอก นิธิ พงศ์อนันต์ ponganant@yahoo.com
nithi.ponganant@yahoo.com
11 กรรมการกลาง ทันตแพทย์ พันตำรวจเอก พิมล บำรุง PIMOLBAMROONG@GMAIL.COM
12 กรรมการกลาง เภสัชกร นาวาเอกหญิง ศยามล ไข่สุวรรณ sayamolkai@gmail.com
13 กรรมการกลาง พยาบาล พันเอกหญิง พัชรีบูล หิรัญการ patehareebul@gmail.com
14 กรรมการกลาง สัตวแพทย์ นาวาอากาศโท ฐนะวัฒน์ รัตนดิลกมงคล tnw.bomb@gmail.com
15 กรรมการกลาง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พันเอก บุญธรรม ขอประเสริฐ khoprasert@yahoo.com
16 ปฏิคม พันตำรวจเอกบุรี รัตนสุวรรณ bigben_br@live.com
17 กรรมการกีฬา พลตรีหญิง สุภัททา เต็มบุญเกียรติ supatta_47@yahoo.com
18 กรรมการสวัสดิการ นาวาเอกหญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ pintip_p@nmd.go.th
19 นายทะเบียน พลเรือตรี โสภณ รัตนสุมาวงศ์ sophon_r@hotmail.com
sophon315@gmail.com
20 บรรณารักษ์ นาวาอากาศเอกหญิง ลลิตา บูรณกาล lita_bura@yahoo.com
lita_bura@hotmail.com
21 เลขานุการ นาวาเอก ภิสักก์ ก้อนเมฆ kasipg@hotmail.com
dr.pisak@gmail.com
22 ผช.เลขานุการ พันเอก วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์ rwichet@hotmail.com
23 ผช.เหรัญญิก ร้อยตรี วิรัตน์ สายคำจันทร์ asaa090@gmail.com
24 ประชาสัมพันธ์ พันเอก คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ KACHANPIN@YAHOO.COM
25 ผู้บริหารเครือข่าย พันเอก กศม ภังคานนท์ KASOMBGN@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.