ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 4 ประจำปี 2507-2508
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 5 ประจำปี 2509-2510
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 3 ประจำปี 2505-2506
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.อ.ต. เจือ   ปุญโสนี 
2 รองนายก พล.ร.ต. กมลิ  ชัมพุนท์พงศ์ ร.น.
3 นายกสำรอง พล.ต. ประภาคาร  กาญจนาคม
4 เลขาธิการ น.อ. ชลิต  จุลโมกข์
5 เหรัญญิก พล.ร.ต. ประกอบ  จักษุรักษ์ ร.น.
6 ปฏิคม พล.ต. พิมล  นพรัตน์ 
7 บรรณารักษ์ นาวาเอก โสภณ รัตนสุมาวงศ์
8 กรรมการวิทยาการ พ.ต.อ. อุทัย  ศรีอรุณี้
9 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. สนิท  โปษะกฤษณะ ร.น.
10 กรรมการวิทยาการ พล.อ.ต. ตระกูล  ถาวรเวช
11 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. แสวง  วัจนะสวัสดิ์
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ี่ 3 ประจำปี 2505-2506
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ต. สำเริง   อุทัยวรรณ
2 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.ท. สำเริง   จันทรมณี ร.น.
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 4 ประจำปี 2507-2508
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ต. ประภาคาร   กาญจนาคม
2 รองนายก พล.อ.ต. เจือ   ปุญโสนี
3 นายกสำรอง พล.ต.ต. แสวง  วัจนะสวัสดิ์
4 เลขาธิการ พ.อ.สุพจน์  ขวัญมิตร
5 เหรัญญิก พล.ต. ผ่อง  มีคุณเอี่ยม
6 ปฏิคม พล.ต.ต. อุทัย  ศรีอรุณ
7 บรรณารักษ์ พ.อ. ชม  ศรทัตต์
8 กรรมการวิทยาการ พล.ต. สงวน  โรจนวงศ์
9 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. สนิท  โปษะกฤษณะ ร.น.
10 กรรมการวิทยาการ พล.อ.ต. ตระกูล  ถาวรเวช
11 กรรมการวิทยาการ พ.ต.อ. ถวัลย์  อาศนะเสน
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ี่ 4 ประจำปี 2507-2508
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ท. อารีย์์   วิริยะ
2 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.อ. อาจินต์   พึ่งแสงจันทร์
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 5 ประจำปี 2509-2510
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ต.ต. แสวง   วัจนะสวัสดิ์
2 รองนายก พล.อ.ท. ตระกูล   ถาวรเวช
3 นายกสำรอง พล.ร.ท. สนิท   โปษะกฤษณะ ร.น.
4 เลขาธิการ พล.ต. สมุท   ชาตินันทน์
5 เหรัญญิก พล.ต. ชม   ศรทัตต์  
6 ปฏิคม พ.ต.อ. จีระ   จารุเสน  
7 บรรณารักษ์ พ.อ. สุพจน์   ขวัญมิตร
8 กรรมการวิทยาการ พล.ต. ประดิษฐ์   ตู้จินดา   
9 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. อรุณ   รัตตะรังสี ร.น.      
10 กรรมการวิทยาการ น.อ. น้อย   ปาณิกบุตร
11 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. อุทัย   ศรีอรุณ  
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ี่ 5 ประจำปี 2507-2508
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ต. สมพนธ์   บุณยคุปต์
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ต. ปชุม    ทาสุคนธ์
3 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.อ. สมคิด   พลพงษ์
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.