ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 22 ประจำปี 2543-2544
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 23 ประจำปี 2545-2546
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 24 ประจำปี 2547-2548
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 21 ประจำปี 2541-2542
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ร.ท. ไพบูลย์  ศรีเทพ         
2 นายกสำรอง พล.อ.อ. วิโรจน์  วงศ์วิเศษ              
3 รองนายก พล.ต.ท. พิสุทธิ์  พินทุโยธิน    
4 เลขาธิการ พล.ต. ชูศักดิ์  สุวรรณศิริกุล
5 เหรัญญิก พล.ต. อิสสระชัย  จุลโมกข์
6 ปฏิคม พล.ต.ต. ทวีศักดิ์  พฤกษาพงษ์
7 นายทะเบียน น.อ. พีระพันธ์   ประทีปรัตน์    
8 สวัสดิการ พล.ต. สวง  ไพบูลย์ 
9 กรรมการกีฬา พล.ร.ต. อนันต์  ต่อประดิษฐ์   
10 บรรณารักษ์ พ.ต.อ. เลี้ยง  หุยประเสริฐ   
11 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.อ.ต. มานพ  จิตต์จรัส             
12 กรรมการวิทยาการ พ.ต.อ. เฉลียว  หอมวิเศษ
13 กรรมการวิทยาการ น.อ.หญิง มยุรี  สัมพันธวิวัฒน์                   
14 กรรมการวิทยาการ พ.อ. สืบพงษ์   สังขะรมย์
15 กรรมการกลางแพทย์ น.อ. สมหมาย  ศาลากิจ 
16 กรรมการกลางเภสัชกร น.อ. ประโพธ  เกาสายพันธ์
17 กรรมการกลางทันตแพทย์ พ.ต.อ. สุรศักดิ์  จ้อยจำรูญ           
18 กรรมการกลางเทคนิคการแพทย์ พ.ท.หญิง อุไรวรรณ  แก้วบวร
19 กรรมการกลางพยาบาล พล.ต.หญิง ไพร  แคล้วปลอดทุกข์           
20 กรรมการกลางสัตวแพทย์ พ.ท. อิทธิพร   อภิสิงห์ 
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 21 ประจำปี 2541-2542
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ น.อ. โสภณ  รัตนสุมาวงศ์         
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ท. ชะเลง  ฉายวิโรจน์
3 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ท. ประเชิญ  หุ่นพยนต์       
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 22 ประจำปี 2543-2544
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ต.ท. ภาสกร   รักษ์กุล                
2 นายกสำรอง พล.ท. ชูฉัตร   กำภู ณ อยุธยา
3 รองนายก พล.ร.ท. วีระจิตต์  ชูจินดา          
4 เลขาธิการ พล.ต. ชูศักดิ์  สุวรรณศิริกุล
5 เหรัญญิก พล.ต. อิสสระชัย  จุลโมกข์
6 ปฏิคม พล.อ.ต. พีระพันธ์  ประทีปรัตน์    
7 นายทะเบียน พล.ร.ต. อนันต์   ต่อประดิษฐ์ ร.น.     
8 สวัสดิการ พ.ต.อ. อรรณพ  เกรียงศักดิ์พิชิต      
9 กรรมการกีฬา พล.ร.ต. สุริยา  ณ นคร  
10 บรรณารักษ์ พ.ต.อ. สุรศักดิ์  จ้อยจำรูญ
11 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ต. สืบพงษ์   สังขะรมย์
12 กรรมการวิทยาการ น.อ. โสภณ  รัตนสุมาวงศ์ ร.น.
13 กรรมการวิทยาการ พล.อ.ต. ดิษกุล  รุณภัย   
14 กรรมการวิทยาการ พ.ต.อ. เฉลียว   หอมวิเศษ      
15 กรรมการกลางแพทย์ พล.ต. อรชุน  พิบูลนครินทร์       
16 กรรมการกลางเภสัชกร พ.ต.อ.หญิง รัชนี  หิรัญบูรณะ
17 กรรมการกลางทันตแพทย์ น.ต. บุญแสง  งามสิริมาศ 
18 กรรมการกลางวิทยาศาสตร์การแพทย์ น.ท.หญิง พิมพา   รุ่งนพคุณ
19 กรรมการกลางพยาบาล น.อ.หญิง จำเนียร  วงษ์ปา                
20 กรรมการกลางสัตวแพทย์ น.อ.หญิง วิยะดา  จารุเดชา                           
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 22 ประจำปี 2543-2544
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ น.อ. ไกรเลิศ  เธียรนุกุล
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ท. ชะเลง  ฉายวิโรจน์
1 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ท. ประเชิญ  หุ่นพยนต์
2 ประชาสัมพันธ์ พ.ท. บรรจบ  วันไทย  
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 23 ประจำปี 2545-2546
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ท. สุจินต์   อุบลวัตร 
2 นายกสำรอง พล.ร.ท. ดำรงศักดิ์   เลียงพิบูลย์ ร.น. 
3 รองนายก พล.อ.ท. วิโรจน์   วงศ์วิเศษ
4 เลขาธิการ พล.อ.ต. อวยชัย   เปลื้องประสิทธิ์
5 เหรัญญิก พล.ต. จุลเทพ   ธีระธาดา
6 ปฏิคม พล.ต.ต. ทวีศักดิ์   พฤกษาพงษ์
7 นายทะเบียน พล.ร.ต. จุติ   เฉลิมเตียรณ     
8 สวัสดิการ พล.ต. สวง   ไพบูลย์ 
9 กรรมการกีฬา พล.อ.ต. ธีระ   ตั้งตรงจิตต์        
10 บรรณารักษ์ พ.ต.อ. สุรศักดิ์   จ้อยจำรูญ  
11 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ต.ท. ประเวสน์   คุ้มภัย
12 กรรมการวิทยาการ พ.อ. สืบพงษ์   สังขะรมย์   
13 กรรมการวิทยาการ น.อ.หญิง จงพัฒนา   รุมาคม   
14 กรรมการวิทยาการ น.อ. พีระพันธ์   ประทีปรัตน์         
15 กรรมการกลางแพทย์ น.อ. ภาคินัย   อิศรางกูร ณ อยุธยา
16 กรรมการกลางเภสัชกร น.อ. สมาน   สุขสว่าง        
17 กรรมการกลางทันตแพทย์ น.ท.หญิง ลลิตา   ชัยชนะสกุล          
18 กรรมการกลางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.อ.หญิง สุภัททา   เต็มบุญเกียรติ   
19 กรรมการกลางพยาบาล พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์   ชัยเลิศพงษา      
20 กรรมการกลางสัตวแพทย์ พ.ต.ท.หญิง อัญชลี   ควนสุวรรณ 
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 23 ประจำปี 2545-2546
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.อ. อิสสระชัย   จุลโมกข์
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.อ. ทรงเกียรติ   ส่งเจริญ
3 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ท. ชะเลง    ฉายวิโรจน์
4 ประชาสัมพันธ์ พ.ท. ประเชิญ   หุ่นพยนต์
 
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 24 ประจำปี 2547-2548
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พลเอก ประวิชช์   ตันประเสริฐ
2 นายกสำรอง พลเรือโท ยงยุทธ  หรัญโต 
3 รองนายก พลอากาศตรี พินิจ  ทิพทัส  
4 เลขาธิการ พลตรี ประสาท   เหล่าถาวร
5 เหรัญญิก พลตรี อิสสระชัย  จุลโมกข์
6 ประธานกรรมการวิทยาการ พลตรี สืบพงษ์   สังขะรมย์
7 กรรมการวิทยาการ นาวาเอก โสภณ  รัตนสุมาวงศ์   
8 กรรมการวิทยาการ นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์  อนุโรจน์
9 กรรมการวิทยาการ พันตำรวจเอก เฉลียว  หอมวิเศษ      
10 กรรมการกลางแพทย์             พลเรือตรี สุริยา  ณ  นคร  
11 กรรมการกลางทันตแพทย์            นาวาอากาศเอกหญิง รัตนาพร  ตีระวัฒนานนท์ 
12 กรรมการกลางเภสัชกร พันเอกหญิง สลิลลา  วีระรัตน์
13 กรรมการกลางพยาบาล พันตำรวจเอกหญิง รัตนา  พรเจริญ    
14 กรรมการกลางสัตวแพทย์ พันเอกหญิง พจมาน   ดุริยพันธ์     
15 กรรมการกลางนักวิทยาศาสตร์การแพทย์    พันตำรวจโทหญิง อัจฉรมนต์  บูรณสมภพ
16 ปฏิคม พลอากาศตรี พีระพันธ์  ประทีปรัตน์     
17 กรรมการกีฬา นาวาอากาศเอกหญิง วิยะดา  จารุเดชา                         
18 สวัสดิการ พลตำรวจตรี อรรณพ  เกรียงศักดิ์พิชิต         
19 นายทะเบียน พลเรือโท อนันต์  ต่อประดิษฐ์             
20 บรรณารักษ์ พลตำรวจตรี สุรศักดิ์  จ้อยจำรูญ
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 24 ประจำปี 2547-2548
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พันเอก เหรียญทอง  แน่นหนา
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พันเอก ชะเลง  ฉายวิโรจน์
3 ผู้ช่วยเหรัญญิก พันเอก ประเชิญ  หุ่นพยนต์
4 ประชาสัมพันธ์ พันโท บรรจบ  วันไทย
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.