ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 25 ประจำปี 2549-2551
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 25 ประจำปี 2549-2551
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พลเรือเอกยงยุทธ   หรัญโต
2 นายกสำรอง พลอากาศโทอภิชาติ  โกยสุขโข
3 รองนายก (รักษาการแทน นายกสมาคมฯ) พลตำรวจโทเลี้ยง หุยประเสริฐ
4 เลขาธิการ พลตรี กฤษฏา ดวงอุไร
5 เหรัญญิก พลโท อิสสระชัย จุลโมกข์
6 กรรมการวิทยาการ พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์
7 กรรมการวิทยาการ นาวาเอก โสภณ รัตนสุมาวงศ์
8 กรรมการวิทยาการ นาวาอากาศเอก มานิตย์ ศัตรูลี้
9 กรรมการวิทยาการ พันตำรวจโทดนุกฤต กลัมพากร
10 กรรมการกลาง แพทย์ นาวาอากาศเอกธีระภาพ เสนะวงษ์
11 กรรมการกลาง ทันตแพทย์ พันตำรวจเอกบุรี รัตนสุวรรณ
12 กรรมการกลาง เภสัชกร นาวาเอกประโพธ เกาสายพันธ์
13 กรรมการกลาง พยาบาล พลตรีหญิงจีรวรรณ พรหโมบล
14 กรรมการกลาง สัตวแพทย์ นาวาอากาศเอกหญิงลลิตา บูรณกาล
15 กรรมการกลาง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พันเอกหญิงทิพย์วรรณ ชื่นจิตร
16 ปฏิคม พลอากาศตรี พีระพันธ์ ประทีปรัตน์
17 กรรมการกีฬา นาวาอากาศเอกหญิง วิยะดา จารุเดชา
18 สวัสดิการ พลเรือตรีสุริยา ณ นคร
19 นายทะเบียน พลเรือโท อนันต์ ต่อประดิษฐ์
20 บรรณารักษ์ พลตำรวจตรี เฉลียว หอมวิเศษ
21 เลขานุการ นาวาเอกหญิงพิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ
22 ผู้ช่วยเลขานุการ พันเอก ชะเลง ฉายวิโรจน์
23 ผู้ช่วยเหรัญญิก พันเอก ประเชิญ หุ่นพยนต์
24 ประชาสัมพันธ์ ร้อยตรีหญิงพรรณสิริ ตันติตระกูล์
25 ผู้บริหารเครือข่าย พันโทกิจจา สุวรรณ
26 ที่ปรึกษา พลโทวิทยา ช่อวิเชียร
27 ที่ปรึกษา พลตรีภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
28 ที่ปรึกษา พลตรี ธวัชชัย ศศิประภา
29 ที่ปรึกษา พลตรีภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
30 ที่ปรึกษา พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท์
31 ที่ปรึกษา พลตรีหญิง เรณู ประทุมมณี
32 ที่ปรึกษา พลตรีพรเลิศ จำเรียง
33 ที่ปรึกษา พลตรีวิวัฒน์ ศุภดิษฐ์
34 ที่ปรึกษา พลตรี โสภณ ก้อนแก้ว
35 ที่ปรึกษา พลตรีจักรี ตันติพงศ์
36 ที่ปรึกษา พลตรีประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์
37 ที่ปรึกษา พลตรีบุญลือ วงษ์ท้าว
38 ที่ปรึกษา พลเรือโทสุรพล ภูยานนท์
39 ที่ปรึกษา พลเรือตรีกิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์
40 ที่ปรึกษา พลเรือตรีเด่นเดชา ประทุมเพ็ชร์
41 ที่ปรึกษา พลเรือตรีสุชีพ ช้างเสวก
42 ที่ปรึกษา พลเรือตรีนิกร เพชรวีระกุล
43 ที่ปรึกษา พลเรือตรีเผดิมพงศ์ รุมาคม
44 ที่ปรึกษา พลอากาศตรีศรีชัย ชัยพฤกษ์
45 ที่ปรึกษา พลอากาศตรีวราวุธ คันธา
46 ที่ปรึกษา พลอากาศตรีณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์
47 ที่ปรึกษา พลตำรวจตรีสมยศ ดีมาก
48 ที่ปรึกษา พลตำรวจตรีจงเจตน์ อาวเจนพงษ์
49 ที่ปรึกษา พลตำรวจตรีอรรถพันธุ์ พรมณฑารัตน์
50 ที่ปรึกษา พลตำรวจตรีสันชัย วสุนธรา
51 ที่ปรึกษา พลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์
52 ที่ปรึกษา พลตำรวจตรีสุรศักดิ์ จ้อยจำรูญ
53 ที่ปรึกษา พลตำรวจตรีเอกพันธ์ ศรีศักดิ์สกุล
54 ที่ปรึกษา นายแพทย์วีระ ศิริรัตน์ตระกูล
 
คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนของแพทย์ทหารบก
ชุดที่ 25 ประจำปี 2549-2551
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พลเอก ประวิชช์ ตันประเสริฐ
2 ที่ปรึกษา พลโท บุญเลิศ จันทราภาส
3 ที่ปรึกษา พลโท ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล
4 เลขาธิการ พลตรี ประสาท เหล่าถาวร
5 เหรัญญิก พลตรี อิสสระชัย จุลโมกข์
6 กรรมการวิทยาการ พลตรี สืบพงษ์ สังขะรมย์
7 ที่ปรึกษา พลตรี สหชาติ พิพิธกุล
8 ที่ปรึกษา พลตรี รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร
9 ที่ปรึกษา พลตรี ธวัชชัย ศศิประภา
10 ที่ปรึกษา พลตรี ภูษิต รัตนธรรม
11 ที่ปรึกษา พลตรี หญิง ทศพร เบญจนาค
12 เลขานุการ พันเอก เหรียญทอง แน่นหนา
13 ผู้ช่วยเลขานุการ พันเอก ชะเลง ฉายวิโรจน์
14 ผู้ช่วยเหรัญญิก พันเอก ประเชิญ หุ่นพยนต์
15 กรรมการกลาง เภสัชกร พันเอกหญิง สลิลลา วีระรัตน์
16 กรรมการกลาง สัตวแพทย์ พันเอกหญิง พจมาน ดุริยพันธ์
17 ประชาสัมพันธ์ พันโท บรรจบ วันไทย
 
คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนของแพทย์ทหารเรือ
ชุดที่ 25 ประจำปี 2549-2551
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 ที่ปรึกษา พลเรือโท นิพทัตถ์ กาลวันตวานิช
2 นายกสำรอง พลเรือโท ยงยุทธ หรัญโต
3 นายทะเบียน พลเรือโท อนันต์ ต่อ ประดิษฐ์
4 กรรมการกลาง แพทย์ พลเรือตรี สุริยา ณ นคร
5 ที่ปรึกษา พลเรือตรี เชาว์ ปุจฉาการ
6 ที่ปรึกษา พลเรือตรี เด่นเดชา ปทุมเพ็ชร
7 ที่ปรึกษา พลเรือตรี หญิง พิมพา ศุนาลัย
8 ที่ปรึกษา พลเรือตรี วิโรจน์ รุธิรวัฒน์
9 ที่ปรึกษา พลเรือตรี สินธุ์ชัย ตันสถิตย์
10 ที่ปรึกษา พลเรือตรี สุชีพ ช้างเสวก
11 กรรมการวิทยาการ นาวาเอก โสภณ รัตนสุมาวงศ์
 
คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนของแพทย์ทหารอากาศ
ชุดที่ 25 ประจำปี 2549-2551
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 ที่ปรึกษา พลอากาศโท อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์
2 ที่ปรึกษา พลอากาศโท ชัชวาล ณ นคร
3 ที่ปรึกษา พลอากาศตรี อภิชาต โกยสุขโข
4 รองนายก พลอากาศตรี พินิจ ทิพทัส
5 ปฏิคม พลอากาศตรี พีระพันธ์ ประทีปรัตน์
6 กรรมการวิทยาการ นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์
7 กรรมการกลาง ทันตแพทย์ นาวาอากาศเอกหญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
8 กรรมการกีฬา นาวาอากาศเอกหญิง วิยะดา จารุเดชา
 
คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนของแพทย์ตำรวจ
ชุดที่ 25 ประจำปี 2549-2551
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 กรรมการวิทยาการ พันตำรวจเอก เฉลียว หอมวิเศษ
2 กรรมการกลาง พยาบาล พันตำรวจเอกหญิง รัตนา พรเจริญ
3 ที่ปรึกษา พลตำรวจโท ภาสกร รักษ์กุล
4 ที่ปรึกษา พลตำรวจโท นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
5 กรรมการกลาง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พันตำรวจโทหญิง อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ
6 สวัสดิการ พลตำรวจตรี อรรณพ เกรียงศักดิ์พิชิต
7 บรรณารักษ์ พลตำรวจตรี สุรศักดิ์ จ้อยจำรูญ
8 ที่ปรึกษา พลตำรวจตรี หญิง พจนี สุนทรเกตุ์
9 ที่ปรึกษา พลตำรวจตรี วรพจน์ เลิศลักษณา
 
คณะที่ปรึกษา สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 25 ประจำปี 2549-2551
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 ที่ปรึกษา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
2 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
3 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
4 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
5 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
7 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
8 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
9 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานแทพย์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
10 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
11 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล
12 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
13 ที่ปรึกษา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
14 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
15 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
16 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
17 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
18 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรติวงศ์
19 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
20 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน
21 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
22 ที่ปรึกษา รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ
23 ที่ปรึกษา ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
24 ที่ปรึกษา ผู้บังคับการนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
25 ที่ปรึกษา นายแพทย์ สบ.6
26 ที่ปรึกษา นายแพทย์ สบ.6
27 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.