ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 7 ประจำปี 2513-2514
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 8 ประจำปี 2515-2516
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 6 ประจำปี 2511-2512
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ร.ท. สนิท   โปษะกฤษณะ ร.น.               
2 รองนายก พล.ร.ต. โกเมท   เครือตราชู ร.น.  
3 นายกสำรอง พล.อ.ท. ตระกูล   ถาวรเวช
4 เลขาธิการ พล.ต. สมุท   ชาตินันทน์
5 เหรัญญิก พ.อ. สอาด   ประเสริฐสม          
6 ปฏิคม น.อ. ประกอบ    วะสีนนท์ ร.น.      
7 บรรณารักษ์ พ.อ. สุพจน์   ขวัญมิตร
8 กรรมการวิทยาการ พล.ต. ชม   ศรทัตต์  
9 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. อรุณ   รัตตะรังสี ร.น.      
10 กรรมการวิทยาการ น.อ. น้อย   ปาณิกบุตร            
11 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. อุทัย   ศรีอรุณ  
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ี่ 6 ประจำปี 2511-2512
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ต. ปชุม   ทาสุคนธ์
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ต. พิสนฑ   ปันยารชุน
1 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.อ. สมคิด   พลพงษ์
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 7 ประจำปี 2513-2514
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.อ.ท. ตระกูล   ถาวรเวช
2 รองนายก พล.ท. สมุท   ชาตินันทน์
3 นายกสำรอง พล.ต. ประเดิม   พืชผล    
4 เลขาธิการ พล.อ.ต. น้อย   ปาณิกบุตร            
5 เหรัญญิก พ.อ. สอาด   ประเสริฐสม          
6 ปฏิคม พ.ต.อ. จีระ   จารุเสน  
7 บรรณารักษ์ น.อ. ประกอบ   วะสีนนท์
8 กรรมการวิทยาการ พล.ต. ชม   ศรทัตต์  
9 กรรมการวิทยาการ พล.ร.ต. อรุณ   รัตตะรังสี ร.น.
10 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. อุทัย   ศรีอรุณ  
11 กรรมการวิทยาการ น.อ. ประสาน   ดารานนท์
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ี่ 7 ประจำปี 2513-2514
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ท. พิสนฑ์   ปันยารชุน
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ท. นัดดาเนตร   บุณยรัตพันธุ์        
1 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.อ. สมคิด   พลพงษ์
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 8 ประจำปี 2515-2516
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 นายก พล.ท. ประเดิม   พืชผล
2 รองนายก พล.อ.ต. น้อย   ปาณิกบุตร
3 นายกสำรอง พล.ร.ต. ลักษณ์   บุญศิริ ร.น.
4 เลขาธิการ พ.อ. สอาด   ประเสริฐสม
5 เหรัญญิก พ.อ. บุร   อุปลกะลิน
6 ปฏิคม พ.ท. พิสนฑ์   ปันยารชุน
7 บรรณารักษ์ น.อ. ประกอบ   วะสีนนท์ ร.น.
8 สวัสดิการ พ.ต.อ. จีระ   จารุเสน 
9 ประธานกรรมการวิทยาการ พล.ร.ท. โกเมท   เครือตราชู ร.น.     
10 กรรมการวิทยาการ พล.ต. ชำนาญ   ชูสกุล    
11 กรรมการวิทยาการ น.อ. สุจินต์   จารุจินดา
12 กรรมการวิทยาการ พล.ต.ต. อุทัย   ศรีอรุณ 
13 กรรมการกลาง พล.ต. สม   ศารทูลทัต
14 กรรมการกลาง พ.อ. พนัส   เกษแม่นกิจ
15 กรรมการกลาง น.อ. พัว   สุวรรณประกร    
16 กรรมการกลาง พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์   โรจนประดิษฐ์    
17 กรรมการกลาง น.ต. นวม   เพ็ชรรัตน์ ร.น.   
 
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ี่ 8 ประจำปี 2515-2516
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 เลขานุการ พ.ท. นัดดาเนตร    บุณยรัตพันธ์
2 ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ท. วิชัย   ชัยประภา
3 ผู้ช่วยเหรัญญิก พ.ต. สมคิด   พลพงษ์
4 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.อ.หญิง สมศรี   วงศ์วนิช               
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.