ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
The Association of Military Surgeons of Thailand
Under The Royal Patronage of His Majesty The King

 


คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ชุดที่ 27
พ.ศ. 2553  -  2555

No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม E-mail
1 นายกสมาคม พลตำรวจโท จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ jongjate@jetanin.com
2 นายกสำรอง พลเอก วิทยา ช่อวิเชียร  
3 รองนายก พลเรือเอก สุริยา ณ นคร badal@asianct.co.th
4 เลขาธิการ พลตรี กฤษฏา ดวงอุไร krissada@asiaaccess.net.th
5 เหรัญญิก พลเอก อิสสระชัย จุลโมกข์ issclmoksa@yahoo.com
6 กรรมการวิทยาการ (พบ.) พันเอก ไตรโรจน์ ครุฑเวโช triroj@pmk.ac.th
7 กรรมการวิทยาการ (พร.) นาวาเอก โสภณ รัตนสุมาวงศ์ sophon_r@hotmail.com
8 กรรมการวิทยาการ (พอ.) พลอากาศตรี มานิตย์ ศัตรูลี้ satrulee@hotmail.com
9 กรรมการวิทยาการ (พต.) พันตำรวจเอกหญิง ลัดดาวัลย์ ชัยแสงจันทร์ laddchai@yahoo.com
10 กรรมการกลาง แพทย์ พันเอก ประสงค์ ล้อมทอง plomtong@hotmail.com
11 กรรมการกลาง ทันตแพทย์ นาวาเอก ไพจิตร ธีรนันท์ phaijit.t@gmail.com
12 กรรมการกลาง เภสัชกร พันตำรวจโท สมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์ SOMPONG21@YAHOO.COM
13 กรรมการกลาง พยาบาล นาวาอากาศเอกหญิง ศศินัดดา ฤทธาภัย  
14 กรรมการกลาง สัตวแพทย์ นาวาอากาศเอกหญิง ลลิตา บูรณกาล lita_bura@yahoo.co.th
15 กรรมการกลาง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นาวาอากาศเอกหญิง สาวิตรี เศรษฐนันท์  
16 ปฏิคม พลตำรวจตรี เอกพันธ์ ศรีศักดิ์สกุล ekapun_m@hotmail.com
17 กรรมการกีฬา นาวาเอก สุมิตร แดงดีเลิศ sumit.d@navy.mi.th
18 สวัสดิการ พลอากาศตรี ธีระภาพ เสนะวงษ์ therapap@hotmail.com
19 นายทะเบียน นาวาเอกหญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ pintip_p@nmd.go.th
20 บรรณารักษ์ พลตำรวจตรี เฉลียว หอมวิเศษ chalee1948@windowslive.com
 
กรรมการผู้ช่วยเหลืองาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 27 ประจำปี 2553-2555
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม  
21 เลขานุการ พันตำรวจเอก สุพล จงพาณิชย์กุลธร SUPONJUN@HOTMAIL.COM
22 ผู้ช่วยเลขานุการ พันเอก ชะเลง ฉายวิโรจน์ clengcvr1@hotmail.com
23 ผู้ช่วยเหรัญญิก พันเอก ประเชิญ หุ่นพยนต์  
24 ประชาสัมพันธ์ พันเอก โชคชัย ขวัญพิชิต chknong@hotmail.com
25 ผู้บริหารเครือข่าย พันโท กิจจา สุวรรณ kijja_suwan@yahoo.co.th
 
คณะที่ปรึกษา สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 27 ประจำปี 2553-2555
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม
1 ที่ปรึกษา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก (พลโทสหชาติ พิพิธกุล)
2 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก (1) (พลตรี กิตติพล ภัคโชตานนท์)
3 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก (2) (พลตรี กฤษฏา ดวงอุไร)
4 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (พลโท ธวัชชัย ศศิประภา)
5 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (พลตรี ดิตถ์ สิงหเสนี) 
6 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (พลตรีหญิงสมใจ ทรัพย์พ่วง)
7 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
(พลตรีบุญลือ วงษ์ท้าว)
8 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (พลตรีบุณยรักษ์ พูนชัย)
9 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พลตรีถนอม สุภาพร)
10 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พลตรียุทธศักดิ์ ธนะธนิต)
11 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (พลตรีกฤษฎา เต็มบุญเกียรติ)
12 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (พลตรีสุรพงศ์ ปราการรัตน์ี)
13 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี (พลตรีธีรยุทธ ศศิประภา)
14 ที่ปรึกษา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (พลเรือโทสุชีพ ช้างเสวก)
15 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (๑) (พลเรือตรีหญิงมยุรี สัมพันธวิวัฒน์)
16 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (๒) (พลเรือตรีนิกร เพชรวีระกุล)
17 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (พลเรือตรีสฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์์)
18 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (พลเรือตรีพันเลิศ แกล้วทนงค์)
19 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรติวงศ์ (พลเรือตรีทศพร วิเศษรจนา)
20 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์์)
21 ที่ปรึกษา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ (พลอากาศโทอมร แสงสุพรรณ )
22 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ (พลอากาศตรีวราวุธ คันธา)
23 ที่ปรึกษา เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ (พลอากาศตรีณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์)
24 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (พลอากาศตรีชูพันธ์ ชาญสมร์)
25 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน (พลอากาศตรีธีระภาพ เสนะวงษ์)
26 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา (พลอากาศตรีมานิตย์ ศัตรูลี้)
27 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (นาวาอากาศเอกหญิง สุพิศ ประสพศิลป์์)
28 ที่ปรึกษา นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ (พลตำรวจโทจงเจตน์ อาวเจนพงษ์์)
29 ที่ปรึกษา รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ (พลตำรวจตรีอรรถพันธุ์ พรมณฑารัตน์์)
30 ที่ปรึกษา รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ (พลตำรวจตรีเอกพันธ์ ศรีศักดิ์สกุล)
31 ที่ปรึกษา รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ (พลตำรวจตรีสมไทย อังกุวรกุล)
32 ที่ปรึกษา ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (พลตำรวจตรีวิฑูรย์ นิติวรางกูร)
33 ที่ปรึกษา ผู้บังคับการนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (พลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์)
34 ที่ปรึกษา นายแพทย์ (สบ.๖) (พลตำรวจตรี จิระศักดิ์ ปาณินท์)
35 ที่ปรึกษา นายแพทย์ (สบ.๖) (พลตำรวจตรีสันชัย วสุนธรา)
36 ที่ปรึกษา นายแพทย์ (สบ.๖) (พลตำรวจตรีสิทธิเดช แสงศิรินาวิน)
37 ที่ปรึกษา นายแพทย์ (สบ.๖) (พลตำรวจตรีหญิงสิริยา อารีเจริญเลิศ)
38 ที่ปรึกษา นายแพทย์ (สบ.๖) (พลตำรวจตรีชาตรี ศานติวิจัย)
39 ที่ปรึกษา ๓๘. นายแพทย์ (สบ.๖) (พลตำรวจตรีวาสุกรี คำพิทักษ์)
40 ที่ปรึกษา นายแพทย์ (สบ.๖) (พลตำรวจตรีสมบูรณ์ ตันตระกูล)
41 ที่ปรึกษา นายแพทย์ (สบ.๖) (พลตำรวจตรีสุทัตต์ จารุดิลก)
42 ที่ปรึกษา นายแพทย์ (สบ.๖) (พลตำรวจตรีหญิงจันทนา วิธวาศิริ)
43 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (นายแพทย์นำชัย คุณธาราภรณ์)
44 ที่ปรึกษา พลเรือเอก อนันต์ ต่อประดิษฐ์ (ด้านสัมมนา)
45 ที่ปรึกษา พลตำรวจโท เลี้ยง หุยประเสริฐ (ด้านสัมมนา)
46 ที่ปรึกษา พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์ (ด้านวิชาการ)
46 ที่ปรึกษา พลอากาศโท อภิชาติ โกยสุขโข (ด้านบริหาร)
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.