ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29
ชุดที่ 30 - 5 : 2560-2561
ชุดที่ 31 - 1 : ก.พ.61 - ก.พ.63
ชุดที่ 31 - 2 : ต.ค.61 - ก.พ.63
ชุดที่ 32 - 1 : ก.พ.63 - ก.พ.64
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
The Association of Military Surgeons of Thailand
Under The Royal Patronage of His Majesty The Kingคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๓๐/๕ (ต.ค.๖๐ – ก.พ.๖๑)

No. ตำแหน่งทางสมาคมฯ ชื่อ สกุล
1นายกสมาคมพลอากาศโท นิรันดร พิเดช
2นายกสำรองพลตำรวจโท วิฑูรย์นิติวรางกูร
3รองนายกพลโท สาโรชเขียวขจี
4เลขาธิการพลตรี วิสุทธิ์ศรีจันทราพันธุ์
5เหรัญญิกพลตรีหญิง ประไพพิมพ์ธีรคุปต์
6กรรมการวิทยาการ (พบ.)พันเอก ไพรัชมีลาภ
7กรรมการวิทยาการ (พร.)นาวาเอก ชลธรสุวรรณกิตติ
8กรรมการวิทยาการ (พอ.)นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์อนุโรจน์
9กรรมการวิทยาการ (พต.)พันตำรวจเอก เกษมรัตนสุมาวงศ์
10กรรมการกลาง แพทย์พลอากาศตรี เกรียงไกรโสธรชัย
11กรรมการกลาง ทันตแพทย์พันตำรวจเอก พิมลบำรุง
12กรรมการกลาง เภสัชกรนาวาอากาศเอกหญิง ศิริพรสงวนประสาทพร
13กรรมการกลาง พยาบาลนาวาเอกหญิง ทัศนีสงกา
14กรรมการกลาง สัตวแพทย์พันโท นพดลแสงจันทร์
15กรรมการกลาง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นาวาตรีหญิง กฤษฎีสุริโย
16ปฏิคมพลตำรวจตรี บุรีรัตนสุวรรณ
17กรรมการกีฬาพลตำรวจตรี บุณยรัสน์พุกกะเวส
18สวัสดิการนาวาเอกหญิง พิณทิพย์พันธ์มีเกียรติ
19นายทะเบียนนาวาเอก ปิยะวัฒน์วงษ์วานิช
20บรรณารักษ์นาวาอากาศเอกหญิง ลลิตา บูรณกาล
21เลขานุการนาวาอากาศเอก สุทธิพันธุ์ทัศนียพันธุ์
22ผู้ช่วยเลขานุการพันเอก วิเชษฐ์รัตนจรัสโรจน์
23ผู้ช่วยเหรัญญิกร้อยโท วิรัตน์สายคำจันทร์
24ประชาสัมพันธ์นาวาอากาศโทหญิง ดวงใจโทณะวณิก
25ผู้บริหารเครือข่ายพันเอก กศมภังคานนท์
26หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการพันเอก ชะเลงฉายวิโรจน์

คณะที่ปรึกษาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ค.๖๐ – ก.พ.๖๑

No. ตำแหน่ง ชื่อ สกุล
1เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือพลเรือโท สมคิดทิมสาด
2รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือพลเรือตรี ธาดาเวสารัชชนันท์
3รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือพลเรือตรี พลเรือตรี พรชัยแย้มกลิ่น
4รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศพลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์
5เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศพลอากาศตรี เกรียงไกรโสธรชัย
6รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรี ธนา ธุระเจน
7รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรี ชนินทร์สุดโนรีกูล
8รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรี นพศักดิ์ภูวัฒนเศรษฐ
9รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรี สุรพลเกษประยูร
10รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกพลตรี วิสุทธิ์ศรีจันทราพันธุ์
11รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกพลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ
12ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าพลโท สายัณห์สวัสดิ์ศรี
13ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพลตรี นิมิตร์ สะโมทาน
14ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลพลตรี ชัชวาลบูรณรัช
15ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าพลตรี ธารา พูนประชา
16ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารพลตรี พีระพลปกป้อง
17ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารีพลตรี ธนาสุรารักษ์
18ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพลตรี วุฒิไชย อิศระ
19ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธพลตรี สุทัศน์วาณิชเสนี
20ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพลเรือตรี วิชัยมนัสศิริวิทยา
21ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พลเรือตรี สุรสิงห์ประไพพานิช
22ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์พลเรือตรี ธนรักษ์เอี่ยวสานุรักษ์
23ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชพลอากาศตรี อภิชาตพลอยสังวาลย์
24ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษาพลอากาศตรี ธนวิตตสกุลแสงประภา
25ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกพลตรีหญิง อังคณาสุเมธสิทธิกุล
26ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือนาวาเอกหญิง ธนพรแย้มสุดา
27ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศนาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์
28ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจพันตำรวจเอกหญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
29ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลตรี ต่างแดน พิศาลพงศ์
30ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พลตรี ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์
31ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารพลตรี ไชย หว่างสิงห์
32ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการแพทย์ทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พลเอก สมชาย ว่องไวพานิช
33หัวหน้าศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พลโท สาโรช เขียวขจี
34ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนายแพทย์อัคราพงคพนาไกร
35ด้านกีฬาพลเอก ยุทธศักดิ์ธนะธนิต
36ด้านวิทยาการพลโท สืบพงษ์สังขะรมย์
37ด้านการบริหารทั่วไปพลโท กฤษฎาดวงอุไร
 
 
 
 
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.