ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29
ชุดที่ 30 - 5 : 2560-2561
ชุดที่ 31 - 1 : ก.พ.61 - ก.พ.63
ชุดที่ 31 - 2 : ต.ค.61 - ก.พ.63
ชุดที่ 32 - 1 : ก.พ.63 - ก.พ.64สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
The Association of Military Surgeons of Thailand
Under The Royal Patronage of His Majesty The King

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๓๑/๒ (ต.ค.๖๑ – ก.พ.๖๓)

ลำดับ ตำแหน่งทางสมาคมฯ ชื่อ สกุล
1 นายกสมาคม พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร
2 นายกสำรอง พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
3 รองนายก พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น
4 เลขาธิการ พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์
5 เหรัญญิก พลตรีหญิง จันทราภา ศรีสวัสดิ์
6 กรรมการวิทยาการ (พบ.) พันเอก ปุญชทร ทิพยวงษ์
7 กรรมการวิทยาการ (พร.) นาวาเอก ชลธร สุวรรณกิตติ
8 กรรมการวิทยาการ (พอ.) พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์
9 กรรมการวิทยาการ (พต.) พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุมาวงศ์
10 กรรมการกลาง แพทย์ พลตำรวจตรี พิมล บำรุง
11 กรรมการกลาง ทันตแพทย์ พันเอก บริบูรณ์ นาวาเจริญ
12 กรรมการกลาง เภสัชกร พันตำรวจเอกหญิง มณีรัตน์ ด่านวรรณพงศ์
13 กรรมการกลาง พยาบาล นาวาอากาศเอกหญิง กรรนิการ์ บัวเผื่อน
14 กรรมการกลาง สัตวแพทย์ พันโท นพดล แสงจันทร์
15 กรรมการกลาง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นาวาอากาศเอกหญิง ฐิติมา ทวีวัฒนาพันธ์
16 ปฏิคม พลตำรวจตรี บุรี รัตนสุวรรณ
17 กรรมการกีฬา พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส
18 สวัสดิการ พลเรือตรีหญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ
19 นายทะเบียน พันตำรวจตรี ธีรพงศ์ ใจอารีรอบ
20 บรรณารักษ์ นาวาอากาศเอกหญิง ลลิตา บูรณกาล
21 เลขานุการ พันตำรวจเอกหญิง ดารารัตน์ หงษ์ทอง
22 ผู้ช่วยเลขานุการ พันเอก วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์
23 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร้อยเอก วิรัตน์ สายคำจันทร์
24 ประชาสัมพันธ์ พันตำรวจเอกหญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์
25 ผู้บริหารเครือข่าย พันเอก กศม ภังคานนท์
26 หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ พันเอก ชะเลง ฉายวิโรจน์

คณะที่ปรึกษาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ค.๖๑ – ก.พ.๖๓

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล
1 เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์
2 รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา
3 รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์
4 รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย
5 เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล
6 รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี ธนา ธุระเจน
7 รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี ชนินทร์ สุดโนรีกูล
8 รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี พรชัย สุธีรคุณ
9 รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี วีระ จิรวีระ
10 รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ
11 รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรี มหัทธนา กมลศิลป์
12 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน
13 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์
14 ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พลตรี ธารา พูนประชา
15 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
16 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม
17 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พลตรี วุฒิไชย อิศระ
18 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ พลตรี เกษม ภิญโญชนม์
19 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ
20 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช
21 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน
22 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์
23 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา พลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสงประภา
24 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พลตรีหญิง อัจฉรา อุไรเลิศ
25 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี
26 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์
27 ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรีหญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
28 ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรี พจน์ เอมพันธุ์
29 ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พลตรี ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์
30 ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พลตรี ไชย หว่างสิงห์
31 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการแพทย์ทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พลเอกประจักษ์ บุญจิตต์พิมล
32 หัวหน้าศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
33 ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์
34 ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ
35 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก นายแพทย์กำพล เมืองแสน
36 ด้านวิทยาการ สืบพงษ์ สังขะรมย์
37 ด้านการบริหารทั่วไป พลโท กฤษฎา ดวงอุไร
38 ด้านการเงิน พลตรีหญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
 
 
 
 
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.