ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29
ชุดที่ 30 - 5 : 2560-2561
ชุดที่ 31 - 1 : ก.พ.61 - ก.พ.63
ชุดที่ 31 - 2 : ต.ค.61 - ก.พ.63
ชุดที่ 32 - 1 : ก.พ.63 - ก.พ.64สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
The Association of Military Surgeons of Thailand
Under The Royal Patronage of His Majesty The King

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๓๑/๑ (ก.พ.๖๑ – ก.พ.๖๓)

ลำดับ ตำแหน่งทางสมาคมฯ ชื่อ สกุล
1 นายกสมาคม พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร
2 นายกสำรอง พลโท สาโรช เขียวขจี
3 รองนายก พลเรือโท สมคิด ทิมสาด
4 เลขาธิการ พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์
5 เหรัญญิก พลตรีหญิง จันทราภา ศรีสวัสดิ์
6 กรรมการวิทยาการ (พบ.) พันเอก ปุญชทร ทิพยวงษ์
7 กรรมการวิทยาการ (พร.) นาวาเอก ชลธร สุวรรณกิตติ
8 กรรมการวิทยาการ (พอ.) นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์
9 กรรมการวิทยาการ (พต.) พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุมาวงศ์
10 กรรมการกลาง แพทย์ พันตำรวจเอก พิมล บำรุง
11 กรรมการกลาง ทันตแพทย์ พันเอก บริบูรณ์ นาวาเจริญ
12 กรรมการกลาง เภสัชกร พันตำรวจเอกหญิง มณีรัตน์ ด่านวรรณพงศ์
13 กรรมการกลาง พยาบาล นาวาอากาศเอกหญิง กรรนิการ์ บัวเผื่อน
14 กรรมการกลาง สัตวแพทย์ พันโท นพดล แสงจันทร์
15 กรรมการกลาง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นาวาอากาศเอกหญิง ฐิติมา ทวีวัฒนาพันธ์
16 ปฏิคม พลตำรวจตรี บุรี รัตนสุวรรณ
17 กรรมการกีฬา พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส
18 สวัสดิการ นาวาเอกหญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ
19 นายทะเบียน พันตำรวจตรี ธีรพงศ์ ใจอารีรอบ
20 บรรณารักษ์ นาวาอากาศเอกหญิง ลลิตา บูรณกาล
21 เลขานุการ พันตำรวจเอกหญิง ดารารัตน์ หงษ์ทอง
22 ผู้ช่วยเลขานุการ พันเอก วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์
23 ผู้ช่วยเหรัญญิก ร้อยเอก วิรัตน์ สายคำจันทร์
24 ประชาสัมพันธ์ พันตำรวจเอกหญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์
25 ผู้บริหารเครือข่าย พันเอก กศม ภังคานนท์
26 หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ พันเอก ชะเลง ฉายวิโรจน์

คณะที่ปรึกษาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก.พ.๖๑ – ก.พ.๖๓

ลำดับ ตำแหน่งในสมาคมฯ ตำแหน่ง ชื่อ สกุล
1 ที่ปรึกษา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศโท นิรันดร พิเดช
2 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์
3 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น
4 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์
5 ที่ปรึกษา เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย
6 ที่ปรึกษา รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี ธนา ธุระเจน
7 ที่ปรึกษา รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี ชนินทร์ สุดโนรีกูล
8 ที่ปรึกษา รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ
9 ที่ปรึกษา รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี สุรพล เกษประยูร
10 ที่ปรึกษา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ
11 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
12 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน
13 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พลตรี ชัชวาล บูรณรัช
14 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พลตรี ธารา พูนประชา
15 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร พลตรี มหัทธนา กมลศิลป์
16 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี พลตรี ธนา สุรารักษ์
17 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พลตรี วุฒิไชย อิศระ
18 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ พลตรี สุทัศน์ วาณิชเสนี
19 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา
20 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช
21 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์
22 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์
23 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา พลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสงประภา
24 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พลตรีหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล
25 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นาวาเอกหญิง ธนพร แย้มสุดา
26 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์
27 ที่ปรึกษา ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรีหญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
28 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรี ต่างแดน พิศาลพงศ์
29 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พลตรี ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์
30 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พลตรี ไชย หว่างสิงห์
31 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการแพทย์ทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พลโท ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล
32 ที่ปรึกษา หัวหน้าศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พลโท สาโรช เขียวขจี
33 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์
34 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี จักรกริช สีห์สุรไกร
35 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก นายแพทย์อัครา พงคพนาไกร
 
 
 
 
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.